Standarder og direktiver

Standarder og direktiver

Regler for overspenningsbeskyttelse

De beskriver teknikkens godkjente status og implementering i praksis. Både ved produksjon og ved bruk i beskyttelsesutstyret.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse

Kategorier

 • Informasjon om NFPA 79
  Ready for NFPA 79

  Finn ut hvilke obligatoriske krav som foreligger i NFPA 79 for bruk av overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD-er).

Her får du en oversikt over viktige standarder og bestemmelser i forbindelse med overspenningsbeskyttelse.

Generelle standarder for lynbeskyttelse, oppbyggingsbestemmelser og valg av produkter for overspenningsbeskyttelsesutstyr

I de forskjellige standardene er kravene til installasjon og sikkerhet samt bruk av produktene i de forskjellige applikasjonene beskrevet i detalj. Nedenfor er de enkelte hovedområdene angitt. Videreførende lenker viser til konkret betegnelse på tilhørende internasjonale standarder.

 

Lynbeskyttelse del 1: Generelle prinsipper
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 og VDE 0185-305-1

Lynbeskyttelse del 2: Evaluering av skaderisiko
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 og VDE 0185-305-2

Lynbeskyttelse del 3: Beskyttelse av konstruksjoner og personer
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 og VDE 0185-305-3

Lynbeskyttelse del 3: Beskyttelse av konstruksjoner og personer -
vedlegg 5: Lyn- og overspenningsbeskyttelse for solenergiforsyningssystemer

Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard -
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 vedlegg 5 (VDE 0185-305-3 vedlegg 5)

Lynbeskyttelse del 4: Elektriske og elektroniske systemer i konstruksjoner
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 og VDE 0185-305-4

Lavspente overspenningsvern – Del 12: Overspenningsvern for bruk i lavspenningsanlegg – Utvalg og prinsipper for bruk
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) "IEC modifisert"

Lavspente overspenningsvern – Del 22: Overspenningsvern for bruk i nettverk for håndtering av telekommunikasjon og signaler – Utvalg og prinsipper for bruk
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Lavspente overspenningsvern – Overspenningsvern for spesielle anvendelser inklusive likespenning – Del 12: Utvalg og direktiver for bruk – Overspenningsvern for bruk i installasjoner med solenergi
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Lavspente overspenningsvern – Overspenningsvern for spesielle anvendelser inklusive likespenning – Del 22: Utvalg og prinsipper for bruk – Overspenningsvern for bruk i vindanlegg
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Overspenningsvern for banesystemer med lavspenningslikestrøm – Utvalg og bestemmelser for bruk av overspenningsavledere
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surge arresters.
CLC/TS 50544

Vindanlegg - Del 24: Lynbeskyttelse
Wind turbines – Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

I enkelte land, spesielt USA, Kina, Norge og Frankrike, må ytterligere, nasjonale bestemmelser følges i tillegg. På området solenergi gjør Frankrike for tiden store fremskritt.

Bestemmelser for oppygging av sterkstrømsanlegg med nominell spenning opptil 1000 V
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Elektriske anlegg i bygninger, del 5-53: Valg og oppbygging av elektriske komponenter – isolering, kobling og styring – avsnitt 534: Overspenningsbeskyttelsesanordninger
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Oppbygging av lavspenningsanlegg del 4: Vernetiltak, kapittel 44: Beskyttelse ved overspenning, hovedavsnitt 443: Beskyttelse ved overspenning som følge av påvirkninger fra atmosfæren eller koblingsforløp
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Oppbygging av sterkstrømsanlegg med nominell spenning opptil 1000 V, del 540: Valg og oppbygging av elektriske komponenter, jording, jordledere og potensialutjevningsledere
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 part 540

Oppbygging av sterkstrømsanlegg med nominell spenning opptil 1000 V, del 4: Beskyttelsestiltak, kapittel 41: Beskyttelse mot elektrisk støt
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Koordinering av isolasjon for utstyr innen lavspenningssystemer – Del 1: Prinsipper, krav og prøver
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Elektriske anlegg i bygninger - Del 7-712: Krav til spesielle installasjoner eller steder – Forsyningssystemer med solenergi (PV)
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Lavspente overspenningsvern – del 11: Overspenningsvern for bruk i lavspenningsanlegg – Krav og prøver
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) * Ny: IEC 61643-11:2011

Lavspente overspenningsvern – del 21: Overspenningsvern tilkoplet telekommunikasjons- og signalnettverk – Ytelseskrav og prøvemetoder
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Lavspente overspenningsvern – Overspenningsvern for spesielle anvendelser inklusive likespenning – del 11: Krav og prøver – Overspenningsvern for bruk i installasjoner med solenergi
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Klassifisering av overspenningsavledere

Overspenningsbeskyttelsesutstyr er komponenter som i all hovedsak består av varistorer, suppressordioder eller gnistgap. Overspenningsbeskyttelsesutstyr brukes for å beskytte andre elektriske komponenter og elektriske anlegg mot overspenning over tillatte verdier og for å opprette potensialutligning.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr inndeles etter bruk og beskyttelsesfunksjon:

 • Overspenningsbeskyttelsesutstyr for bruk i lavspenningsnett opptil 1000 V nominell spenning. Nasjonale oppbyggingsbestemmelser for lavspenningsanlegg skal tas hensyn til i forbindelse med produktvalg og montering, som IEC 60364-5-53 del 534 eller VDE 0100 del 534. Produktstandard er EN(IEC) 61643-11. Komponentene deles i henhold til dette inn i tre avledertestklasser:

  Type 1: Lynstrømavledere for påvirkninger som følge av direkte nedslag eller nedslag i nærheten som beskyttelse av installasjonen og komponenter på grensesnitt mellom lynbeskyttelsessoner LPZ 0 og 1 (forsyning av bygninger). Type 1-avledere anbefales alltid dersom bygningen har et utvendig lynbeskyttelsesanlegg.

  Type 2: Overspenningsavledere for påvirkninger som følge av fjernnedslag, induktive eller kapasitive innkoblinger samt koblingsoverspenninger som beskyttelse av installasjonen, komponenter og sluttutstyr på grensesnittene mellom lynbeskyttelsessonene LPZ 1 og 2 (hovedfordelinger og underfordelinger).

  Type 3: Ekstra overspenningsavleder som beskyttelse av spesielt ømfintlig sluttutstyr, i lynbeskyttelsessone 1 eller 2, for å redusere spenningsnivåene ytterligere. Det kan dreie seg om utstyr for fastinstallering i fordelingene eller mobilt beskyttelsesutstyr i området ved stikkontakten, direkte foran sluttutstyret som skal beskyttes.

  Generell informasjon er angitt i Applikation Guide IEC 61643-12. Grunnleggende informasjon om lynbeskyttelse, lynbeskyttelseskonsept og risikoanalyse er angitt i de fire delene i EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Overspenningsbeskyttelsesutstyr for bruk i vekselspenningsnett over 200 kV nominell spenning. Produktstandard er EN (IEC) 60099 med delene 1…5. Brukes hovedsakelig i mellomspennings- og høyspenningsanlegg. Del 5 beskriver generelle regler ved valg av produkter.
 • Overspenningsvern tilkoblet telekommunikasjons- og signalnettverk for beskyttelse mot indirekte og direkte følger av lynnedslag og andre transiente overspenninger. Blant disse er også lavspenningsdatasystemer, måle-, styre- og reguleringsstrømkretser og taleoverføringsnett med nominell spenning opptil 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

  Produktstandard er EN 61643-21 VDE 0845 del 3-1. Utstyret inndeles i kategoriene A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 og D1, D2 for å fastsette testkravene og ytelsesklassene. Et beskyttelsesutstyr kan være merket og testet for forskjellige kategorier og ytelsesklasser.

  Generell informasjon er angitt i Application Guide IEC (TS) 61643-22. Mer informasjon finnes i delene av VDE 0800… og VDE 0845… . Ytterligere nasjonale bestemmelser må tas hensyn til.

Passive filterenheter for elektromagnetisk støybegrensning – Del 1: Generisk spesifikasjon
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Passive filterenheter for elektromagnetisk støybegrensning – Del 2: Seksjonsspesifikasjon: Passive filterenheter med egnede sikkerhetsprøver – Prøvemetoder og generelle krav
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 ( VDE 0565-3-1)

Faste induktorer for undertrykkelse av elektromagnetisk interferens – Del 2: Seksjonsspesifikasjon
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Faste kondensatorer til bruk i elektronisk utstyr – Del 14: Seksjonsspesifikasjon – Faste kondensatorer for elektromagnetisk støybeskyttelse og tilkoplet nettspenning
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Electromagnetic Interference Filters
UL 1283

Utstyr for informasjonsteknikk – sikkerhet – del 1: Generelle krav
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ;  *UL 60950-1

Lavspenningskoblingsenheter – Del 7-1: Hjelpeanordninger – Rekkeklemmer for kobberledere
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Koblingsinnretninger – Elektriske kobberledere - Sikkerhetskrav til klemmer med skruer eller skrueløse klemforbindelser – Del 1: Generelle og spesielle krav til ledere over 0,2 mm2 opp til 35 mm2
(inkludert) Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors  0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Koblingsinnretninger – Elektriske kobberledere – Sikkerhetskrav til klemmer med skruer eller skrueløse klemforbindelser – Del 2: Generelle og spesielle krav til ledere over 35 mm2 opp til 300 mm2
(inkludert) Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors   35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Feilstrøm-/differansestrømvernebrytere uten integrert overstrømsbeskyttelse (RCCBs) for husholdninger og lignende bruk – Del 1: Generelle krav
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Feilstrøm-/differansestrømvernebrytere med integrert overstrømsbeskyttelse (RCBOs) for husholdninger og lignende bruk – Del 1: Generelle krav
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Automatsikringer for husholdninger og lignende bruk – Del 1: Automatsikringer for vekselstrøm (AC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Automatsikringer for husholdninger og lignende bruk – Del 2: Automatsikringer for vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 2: Automatsikringer
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Beskyttelsesgrader med kapsling (IP-Code)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Kombinasjoner av lavspenningskoblingsenheter – del 1: Generelle bestemmelser
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Kombinasjoner av lavspenningskoblingsenheter – del 2: Kombinasjoner av energikoblingsutstyr
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Eksplosiv atmosfære – Del 0: Utstyr – Generelle krav
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Eksplosive atmosfærer – Del 1: Utstyrsbeskyttelse ved eksplosjonssikker kapsling "d"
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure "d"
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Eksplosive atmosfærer – Del 7: Utstyrsbeskyttelse ved forhøyet sikkerhet "e"
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Eksplosiv atmosfære – Del 11: Beskyttelse av utstyr ved egensikker utførelse "i"
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Elektrisk installasjonsmaterial – differansestrøm – overvåkingsutstyr for bygningsinstallasjoner og lignende bruk (RCMs)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Måleomformere – del 1: Strømomformere
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) – del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) – del 2: Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) – del 3: Metoder for fastsettelse av krav til ytelse og tester
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC-forskrifter

De viktigste evalueringskriteriene ved EMC er støyemisjon og støysikkerhet. Her finner du en fortegnelse med de viktigste standardene fra dette området.

Emisjon for ... / Emission for…:
Boligområde …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Industriområde…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Støysikkerhet for … / Immunity for …:
Boligområde…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
Industriområde…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Utsendelse av harmoniske strømmer
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Spenningssvingninger og flimring
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Testing av støysikkerhet mot utladning av statisk elektrisitet
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Testing av støysikkerhet mot høyfrekvente elektromagnetiske felter
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Testing av støysikkerhet mot støtspenninger
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Støysikkerhet mot ledningsførte støystørrelser, indusert av høyfrekvente felter
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Testing av støysikkerhet mot magnetfelter med energitekniske frekvenser
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Testing av støysikkerhet mot spenningsfall, avbrudd over korte perioder og spenningssvingninger
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00