Tilbake til oversikten

Grunnleggende informasjon

Overlast- og kortslutningsstrøm oppstår ofte helt uventet. De forårsaker feil og avbryter anleggsdriften. Ubehagelige konsekvenser kan være blant annet produksjonsstans og reparasjonskostnader.

Du kan redusere skaden ved å sikre enkeltkomponenter eller komponentgrupper separat. På den måten er sluttutstyr optimalt beskyttet mot skader og ødeleggelser. Anleggsområder som ikke ligger i berørt strømkrets fungerer uavbrutt videre dersom prosessen som helhet tillater det.

Nominell strøm forbrukere

Elektriske forbrukere  

Elektriske forbrukere med ulik nominell strøm

Ved ulik nominell strøm anbefales det å sikre strømkretsene separat. For hver nominell strøm finnes det egnede automatsikringer.

Noen eksempler:

 • Ventiler: 0,5 til 4 A
 • Motorer: 1 til 12 A
 • Releer: 0,5 til 5 A
 • Styringer: 1 til 8 A
 • Sensorer: 0,5 til 2 A
Tilbake oppover

Overlaststrøm

Motor med visning av overlaststrøm  

Utkobling av overlaststrøm på sekund- til nedre minuttområde

Overlaststrøm oppstår dersom sluttutstyr uventet tar opp strøm som er høyere enn dimensjonert merkestrøm. Slike situasjoner oppstår for eksempel dersom drivenheten er blokkert. Temporær startstrøm i maskiner er også overlaststrøm. De er riktignok generelt beregnelige når de oppstår, men kan variere i startmomentet, avhengig av belastningen av maskinen.

Disse betingelsene må tas hensyn til når man velger sikringer eller vernebrytere for slike strømkretser. Sikker utkobling bør foregå på sekund- til nedre minuttområde.

Tilbake oppover

Kortslutningsstrøm

Motor med visning av kortslutningsstrøm  

Utkobling av kortslutningsstrøm på millisekundområdet

Kortslutninger kan oppstå ved isolasjonsskader mellom ledere for driftsspenning. Typisk beskyttelsesutstyr for utkobling av kortslutningsstrøm er smeltesikringer eller sikringsautomater med forskjellige utløsemekanismer.

Kortslutningsstrøm bør kobles ut sikkert på millisekundområdet.

Tilbake oppover

Feilstrøm

Feilstrøm oppstår ved skader på isolasjonen og ved kortslutning mellom spenningsførende deler og jord. Slike feil kan føre til livstruende berøringsspenning for mennesker og dyr.

I løpet av få millisekunder kobler jordfeilbrytere ut anleggsområder der slike feil oppstår. Denne typen beskyttelsesanordninger beskrives ikke nærmere her.

Tilbake oppover

Hvordan ledningslengder påvirker utkoblingsegenskapene

Ved feil begrenses nødvendig utløsestrøm av lange ledninger. De kan dermed forsinke eller forhindre utkobling.

Maksimal ledningslengde som kan benyttes mellom strømforsyning og sluttutstyr er avhengig av følgende kriterier:

 • Maksimal strømforsyningsstrøm
 • Innvendig motstand vernebryter
 • Ledningsmotstand

Ledningsmotstanden er avhengig av ledningslengde og ledertverrsnitt. Ved installeringen bør derfor alltid korteste ledningsvei velges.

Strømforsyning og forbruker

Lengde og tverrsnitt avgjør automatsikringenes utkoblingsbetingelser

Ledningsmotstand motvirker kortslutningsstrøm. Ved spenningskilder med lav energi kan kortslutningsstrøm begrenses av ledningsmotstanden på en slik måte at beskyttelsesanordninger ikke lenger registrerer dem som kortslutningsstrøm. Ved automatsikringer med C-karakteristikk ligger for eksempel utløsegrensen betydelig over den nominelle strømmen. Ved kortslutninger kan utkoblingen spesielt ved disse beskyttelsesanordningene derfor foregå med forsinkelse.

Optimalisert beskyttelsesutsyr med SFB-karakteristikk eller aktiv strømbegrensning gjenkjenner tidsnok når nominell strøm overskrides.

Tilbake oppover

Beregning av ledning

For å beregne maksimal ledningslengde kreves følgende data:

RmaxMaksimal total motstand
UNominell spenning
ICBAutomatsikringens merkestrøm
xIUtløsefaktor i henhold til strømdiagram / mange ganger nominell strøm
RLmaxMaksimal ledningsmotstand
RCB1AInnvendig motstand automatsikring 1A
LmaxMaksimal ledningslengde
ALedningstverrsnitt
ρSpesifikk ledningsmotstand Rho (Cu 0,01786)
Tilbake oppover

Eksempel

For følgende beregningseksempel legges følgende verdier til grunn:

U24 V DC
xI15 (fra M1-karakteristikk)
ICB1 A
RCB1A1,1 (fra tabell for nominell strøm og innvendig motstand i termomagnetiske vernebrytere)
P0,01786 (kobber)
A1,5 mm2 (antatt)
Tilbake oppover

Beregning

Beregningseksempel på ledningslengde  

Beregningseksempel på ledningslengde

Her ser du som eksempel en beregning i tre trinn:

 1. Strømkretsens maksimale totale motstand
 2. Maksimal ledningsmotstand
 3. Maksimal ledningslengde
Tilbake oppover

Hoved- og hjelpekontakter

Automatsikringenes hoved- og hjelpekontakter  

Hjelpekontaktenes stilling avhengig av hovedkontaktens koblingstilstand

Mange automatsikringer har ekstra hjelpekontakter. Det gjør det mulig å hente opp koblingstilstander på avstand og informasjon om feil.

Forklaring:

Power = Hovedkontakt
Signal = Hjelpekontakter
N/O = Lukkefunksjon (normally open)
N/C = Åpnefunksjon (normally closed)
C = Felles veksel-fotkontakt (common)

Tilbake oppover

Merking av kontakter

KontakterMerking
HovedkontakterEnkeltvis: 1-2
 I grupper: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
HjelpekontakterN/O enkeltvis: 13-14
 N/O i grupper: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 N/C enkeltvis: 11-12
 N/C i grupper: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00