Normen en richtlijnen

Normen en richtlijnen

Richtlijnen in de overspanningsbeveiliging

Ze beschrijven de erkende stand der techniek en de omzetting daarvan in de praktijk. Zowel bij de productie als bij de toepassing van de beveiligingsmodulen.

Terug naar Overspanningsbeveiliging

Categorieën

 • Informatie over NFPA 79
  Ready for NFPA 79

  Ervaar aan welke verplichtingen volgens NFPA 79 moet worden voldaan voor de toepassing van overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's).

Hier vindt u een overzicht van belangrijke normen en bepalingen op het gebied van overspanningsbeveiliging.

Algemene normen op het gebied van bliksembeveiliging, installatievoorschriften en productkeuze van overspanningsbeveiligingen

In de verschillende normen zijn de eisen aan de installatie en veiligheid, evenals het gebruik van de producten in de verschillende applicaties in detail beschreven. Hieronder staat een opsomming van de afzonderlijke hoofdthemagebieden. De links bieden elk doorverwijzingen naar de concrete benaming van de bijbehorende internationale normen.

 

Bliksembeveiliging Deel 1: Algemene principes
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 en VDE 0185-305-1

Bliksembeveiliging Deel 2: Risicomanagement
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 en VDE 0185-305-2

Bliksembeveiliging Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 en VDE 0185-305-3

Bliksembeveiliging Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier –
Bijlage 5: Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-stroomverzorgingssystemen

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 Bijlage 5 (VDE 0185-305-3 Bijlage 5)

Bliksembeveiliging Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 en VDE 0185-305-4

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Deel 12: Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Uitgangspunten voor selectie en toepassing
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „IEC aangepast“

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Deel 22: Beveiligingsmiddelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signaleringsnetwerken – Uitgangspunten voor selectie en toepassing
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Beveiligingsmiddelen voor speciale toepassingen – Deel 12 Uitgangspunten voor selectie en toepassing – Beveiligingsmiddelen voor de toepassing in fotovoltaïsche installaties
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Beveiligingsmiddelen voor speciale toepassingen – Deel 22 Uitgangspunten voor selectie en toepassing – Beveiligingsmiddelen voor de toepassing in windenergie-installaties
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten voor tractie-installaties – Keuze en toepassing voor overspanningsafleiders
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surge arresters.
CLC/TS 50544

Windenergie-installaties – Deel 24: Bliksembeveiliging
Wind turbines – Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

In enkele landen, met name in de VS, China, Noorwegen en Frankrijk dienen nog andere nationale bepalingen in acht te worden genomen. Op het gebied van fotovoltaïsche energie is Frankrijk momenteel zeer vooruitstrevend.

Voorschriften voor de installatie van sterkstroominstallaties met nominale spanningen tot 1000 V
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Elektrische installaties en gebouwen – Deel 5-53: Keuze en installatie van elektrisch materieel – Scheiden, schakelen en besturen – Rubriek 534: Overspanningsbeveiligingssystemen
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties – Deel 4: Beschermingsmaatregelen – Hoofdstuk 44: Beveiliging tegen overspanning, Rubriek 443: Beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong of als gevolg van schakelhandelingen
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Installatie van sterkstroominstallaties met nominale spanningen tot 1000 V – Deel 540: Keuze en installatie van elektrisch materieel – Aardingsvoorzieningen en beschermingsleidingen
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 part 540

Installatie van sterkstroominstallaties met nominale spanningen tot 1000 V – Deel 4: Beschermingsmaatregelen, hoofdstuk 41: Bescherming tegen elektrische schokken
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen – Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Elektrische installaties van gebouwen – Deel 7-712: Eisen voor speciale installaties of locaties – fotovoltaïsche (PV) voedingssystemen
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Deel 11: Beveiligingsmiddelen voor lage spanning systemen – Eisen en beproevingsmethoden
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* Nieuw: IEC 61643-11:2011

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Deel 21: Beveiligingsmiddelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signaleringsnetwerken – Prestatie-eisen en beproevingsmethoden
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten – Beveiligingsmiddelen voor speciale toepassingen – Deel 11: Uitgangspunten voor selectie en toepassing – Beveiligingsmiddelen voor de toepassing in fotovoltaïsche installaties
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Classificatie van overspanningsbeveiligingen

Overspanningsbeveiligingen zijn bedrijfsmiddelen waarvan varistoren, suppressordioden of vonkbruggen de belangrijkste componenten zijn. Overspanningsbeveiligingen worden toegepast voor de beveiliging van andere elektrische apparatuur en elektrische installaties tegen ontoelaatbaar hoge overspanningen en voor potentiaalvereffening.

Overspanningsbeveiligingen worden ingedeeld naar hun toepassing en hun beveiligingsfunctie:

 • Beveiligingsmiddelen voor toepassing in laagspanningsverdeelnetten tot een nominale spanning van 1000 V. De nationale installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties m.b.t. productkeuze en inbouw dienen in acht te worden genomen, evenals IEC 60364-5-53 deel 534 resp. VDE 0100 deel 534. Productstandaard is EN (IEC) 61643-11. Volgens deze standaard worden beveiligingsmiddelen in 3 afleider-testklassen onderverdeeld:

  Type 1: Bliksemstroombeveiliging tegen beïnvloedingen als gevolg van directe of nabije inslagen als beveiliging van de installatie en van bedrijfsmiddelen aan interfaces tussen bliksembeveiligingszone LPZ 0 en 1 (plaats waar de voeding het gebouw binnenkomt). Afleiders van Type 1 worden ook aanbevolen, wanneer het gebouw over een externe beveiliging beschikt.

  Type 2: Overspanningsafleider tegen beïnvloedingen als gevolg van inslagen op afstand, inductieve of capacitieve inkoppelingen en schakeloverspanningen als beveiliging van de installatie, bedrijfsmiddelen en eindapparatuur aan interfaces tussen bliksembeveiligingszone LPZ 1 en 2 (hoofdverdelingen en onderverdelingen).

  Type 3: Extra overspanningsafleider als beveiliging van bijzonder gevoelige eindapparatuur, in bliksembeveiligingszone 1 of 2, om het spanningsniveau nog verder te verlagen. Dit kunnen apparaten voor vaste installatie in verdelingen zijn of mobiele beveiligingsmodulen bij de contactdoos direct voor het te beveiligen eindapparaat.

  Algemene informatie is te vinden in de Application Guide IEC 61643-12. Uitgangspunten voor bliksembeveiliging, bliksembeveiligingszoneconcept en risicoanalyse bieden de vier delen van EN (IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Overspanningsbeveiligingen voor toepassing in wisselspanningsnetten tot meer dan 200 kV nominale spanning. Productstandaard is EN (IEC) 60099 met de delen 1…5. Toepassing hoofdzakelijk in middenspannings- en hoogspanningssystemen. Deel 5 beschrijft algemene regels voor de productkeuze.
 • Beveiligingsmiddelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signaleringsnetwerken als beveiliging tegen indirecte en directe gevolgen van blikseminslagen en andere transiënte overspanningen. Hiertoe behoren ook laagspanningsdatasystemen, M&R-circuits en netwerken voor spraakoverdracht met nominale spanningen tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

  Productstandaard is EN 61643-21 VDE 0845 deel 3-1. Volgens deze standaard worden beveiligingsmiddelen onderverdeeld in de categorieën A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 en D1, D2 om de testvoorwaarden en vermogensklassen vast te leggen. Een beveiligingsmiddel kan voor verschillende categorieën en vermogensklassen zijn gecodeerd en getest.

  Algemene informatie is te vinden in de Application Guide IEC (TS) 61643-22. Extra informatie bieden de delen van VDE 0800… en VDE 0845… . Andere nationale bepalingen dienen in acht te worden genomen.

Passieve filtereenheden voor elektromagnetische storingsonderdrukking – Deel 1: Hoofdspecificatie
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Passieve filtereenheden voor elektromagnetische storingsonderdrukking – Deel 2: Groepsspecificatie: Filtereenheden waarvoor veiligheidsbeproevingen zijn vereist – Beproevingsmethoden en algemene eisen
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Vaste inductoren voor onderdrukking van elektromagnetische storing – Deel 2: Groepsspecificatie
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur – Deel 14: Groepsspecificatie – Vaste condensatoren voor onderdrukking van elektromagnetische storing en verbinding met de voeding
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Electromagnetic Interference Filters
UL 1283

Apparatuur voor informatietechniek – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Laagspanningsschakelaars – Deel 7-1: Aanvullende apparatuur – Aansluitklemmen voor koperen geleiders
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Verbindingsmiddelen – Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen voor geleiders van koper – Deel 1: Algemene eisen en bijzondere eisen voor klemmen voor geleiders van 0,2 mm2 t/m 35 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Verbindingsmiddelen – Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen voor geleiders van koper – Deel 2: Algemene eisen en bijzondere eisen voor klemmen voor geleiders van 35 mm2 t/m 300 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Deel 1: Algemene bepalingen
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Deel 1: Algemene bepalingen
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Installatieautomaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties – Deel 1: Installatieautomaten voor wisselstroomtoepassing (AC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Installatieautomaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties – Deel 2: Installatieautomaten voor toepassing met zowel wisselspanning (AC) als gelijkspanning (DC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Laagspanningsschakelaars – Deel 2: Vermogensschakelaars
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning – Deel 1: Algemene regels
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning –Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Explosieve atmosferen – Deel 0: Elektrisch materieel – Algemene eisen
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Explosieve atmosferen – Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel „d“
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Explosieve atmosferen – Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde veiligheid „e“
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Explosieve atmosferen – Deel 11: Bescherming van materieel door intrinsieke veiligheid „i“
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Elektrotechnisch installatiematerieel – Lekstroombewakingstoestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Meettransformatoren – Deel 1: Stroomtransformatoren
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Onderbrekingsvrije voedingssystemen (UPS) – Deel 1: Algemene en veiligheidseisen
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Onderbrekingsvrije voedingssystemen (UPS) – Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Onderbrekingsvrije voedingssystemen (UPS) – Deel 3: Methoden voor de specificatie van de prestatie- en beproevingseisen
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC-voorschriften

Stooremissie en stoorimmuniteit zijn de voornaamste beoordelingsparameters voor de EMC. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste normen op dit gebied.

Stooremissie voor ... / Emission for…:
woongebieden…/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
industriegebiedent…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Immuniteit voor… / Immunity for …:
woongebieden… / residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
industriegebieden… / industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Emissie van harmonische stromen
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Spanningsschommelingen en flikkering
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Elektrostatische ontlading - Immuniteitsproef
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische velden – Immuniteitsproef
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Stootspanningen – Immuniteitsproef
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Immuniteit voor geleide storingen, veroorzaakt door radiofrequente velden
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Magnetische immuniteitsproef bij netfrequentie
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Immuniteitsproeven voor kortstondige spanningsdalingen en -onderbrekingen en spanningsvariaties
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.