Standardit ja direktiivit

Standardit ja direktiivit

Ylijännitesuojien vaatimukset

Ne vastaavat uusinta teknistä osaamista ja sen hyödyntämistä. Tämä koskee sekä suojalaitteiden valmistusta että niiden käyttöä.

Takaisin: Ylijännitesuoja

Kategoriat

Täältä löydät yleiskatsauksen ylijännitesuojaukseen liittyvistä tärkeistä standardeista ja määräyksistä.

Ukkossuojaan, asennusmääräyksiin ja ylijännitesuojalaitteiden valintaan liittyviä yleisiä standardeja

Määräykset, jotka koskevat asennusta ja turvallisuutta sekä tuotteiden käyttöä erilaisissa sovelluksissa on kuvattu yksityiskohtaisesti näissä standardeissa. Jäljempänä yksittäiset pääaiheet on luetteloitu alueittain. Vastaavasta linkistä aukeaa kulloisenkin kansainvälisen standardin konkreettinen nimi.

 

Ukkossuojaus - Osa 1: Yleiset periaatteet
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 ja VDE 0185-305-1

Ukkossuojaus - Osa 2: Riskien arviointi
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 ja VDE 0185-305-2

Ukkossuojaus - Osa 3: Rakennusten, rakenteiden ja henkilöiden suojaus
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 ja VDE 0185-305-3

Ukkossuojaus – Osa 3: Rakennusten, rakenteiden ja henkilöiden suojaus –
Liite 5: Aurinkosähkön tehonsyöttöjärjestelmien salama- ja ylijännitesuojaus

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 liite 5 (VDE 0185-305-3 liite 5)

Ukkossuojaus - Osa 4: Rakennuksissa ja rakenteissa sijaitsevat sähköiset ja elektroniset järjestelmät
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 ja VDE 0185-305-4

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 12: Pienjännitesyöttöön kytketyt ylijännitesuojat – Valinta ja käyttöperiaatteet
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) "IEC muutettu"

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 22: Tietoliikenne- ja signaaliverkkoihin kytketyt ylijännitesuojat – Valinta ja käyttöperiaatteet
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Ylijännitesuojat erityisiin sovelluksiin, tasajännite mukaan lukien – Osa 12 Valinta ja sovellusperiaatteet – Ylijännitesuojat aurinkopaneeliasennuksiin
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Ylijännitesuojat erityisiin sovelluksiin, tasajännite mukaan lukien – Osa 22: Valinta ja sovellusperiaatteet – Ylijännitesuojat tuulivoimaloihin
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Ylijännitesuojat pienjännitteisellä tasavirralla toimiviin ratajärjestelmiin – Ylijännitesuojan valinta ja sovellettavat säännöt
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
  CLC/TS 50544

Tuulivoimalat – Osa 24: Ukkossuojaus
Wind turbines – Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

Eräissä maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Norjassa ja Ranskassa, on huomioitava myös muita kansallisia määräyksiä. Ranska on tällä hetkellä erityisen edistynyt aurinkosähkötekniikan alalla.

Nimellisjännitteeltään enintään 1000 V tehosähköasennuksia koskevat määräykset
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Rakennusten sähköasennukset, Osa 5-53: Sähkölaitteiden valinta ja asennus – Eristys, kytkentä ja ohjaus – Luku 534: Ylijännitesuojat
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 osa 534

Pienjännitelaitteiden asennus, Osa 4: Turvatoimenpiteet, Kappale 44: Ylijännitesuojaus, Luku 443: Suojaus ilmastollisista vaikutuksista tai kytkentätoimenpiteistä aiheutuvia ylijännitteitä vastaan
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 osa 443

Nimellisjännitteeltään enintään 1000 V tehosähköasennukset, Osa 540: Sähkölaitteiden valinta ja asennus, maadoitus, suojajohtimet ja potentiaalintasauspiiri
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 osa 540

Nimellisjännitteeltään enintään 1000 V tehojänniteasennukset, Osa 4: Turvatoimenpiteet, Kappale 41: Suojaus sähköiskulta
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 osa 410

Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio – Osa 1: Periaatteet, vaatimukset ja testit
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1  /  IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Rakennusten sähkölaitteet – Osa 7-712: Erityisille tuotantolaitoksille, tiloille ja järjestelmille asetettavat vaatimukset – aurinkopaneelien sähkönsyöttöjärjestelmät
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 11: Pienjännitesyöttöön kytketyt ylijännitesuojat – Vaatimukset ja testit
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) * Uusi: IEC 61643-11:2011

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 21: Tietoliikenne- ja signaaliverkkoihin kytketyt ylijännitesuojat – Suoritusvaatimukset ja testausmenetelmät
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Ylijännitesuojat erityisiin käyttökohteisiin, tasajännite mukaan lukien – Osa 11: Vaatimukset ja testit – Ylijännitesuojat aurinkosähköasennuksissa käytettäviksi
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Ylijännitesuojien luokittelu

Ylijännitesuojat ovat laitteita, joiden tärkeimpiä komponentteja ovat varistorit, purkausdiodit tai kipinävälit. Ylijännitesuojia käytetään muiden sähkölaitteiden ja -laitteistojen suojaamiseen liian suurilta ylijännitteiltä sekä potentiaalintasauksen toteuttamiseen.

Ylijännitesuojat jaetaan eri tyyppeihin käyttökohteidensa ja suojaustoimintojensa mukaisesti:

 • Nimellisjännitteeltään yli 1000 kV pienjännitelaitteille tarkoitetut ylijännitesuojat. Kansalliset pienjännitelaitteiden asennusta koskevat määräykset, kuten IEC 60364-5-53, osa 534 ja VDE 0100, osa 534, on huomioitava tuotteen valinnassa ja asennuksessa. Sovellettava tuotestandardi on EN(IEC) 61643-11. Suojalaitteet jaetaan standardin mukaan kolmeen tarkastusluokkaan:

  Tyyppi 1: Ukkospurkaussuojat suorien ja lähelle osuvien iskujen vaikutuksia vastaan asennuksen ja sähkölaitteiden suojaamiseksi ukkossuojavyöhykkeiden LPZ 0 ja 1 rajapinnoilla (rakennuksen virransyöttö). Tyypin 1 suojalaitteita suositellaan aina, kun rakennuksessa on ulkoinen salamasuojausjärjestelmä.

  Tyyppi 2: Ylijännitesuoja etäiskujen, induktiivisten tai kapasitiivisten kytkeytymisten ja kytkentäylijännitteiden vaikutuksia vastaan asennuksen, sähkölaitteiden ja päätelaitteiden suojaamiseksi ukkossuojavyöhykkeiden LPZ 1 ja 2 välisissä liitännöissä (pääkeskukset ja ryhmäkeskukset).

  Tyyppi 3: Lisäylijännitesuoja, joka suojaa erityisen herkkiä päätelaitteita ukkossuojavyöhykkeillä 1 ja 2 alentamalla jännitetasoa entisestään. Laitteet voivat olla joko jakeluun kiinteästi asennettuja tai vapaasti pistorasian alueelle, välittömästi suojattavan päätelaitteen eteen asennettavia suojalaitteita.

  Yleistietoa aiheesta on oppaassa Application Guide IEC 61643-12. Ukkossuojauksen, ukkossuojavyöhykekonseptin ja riskianalyysin perusteet löytyvät neliosaisesta standardista EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Nimellisjännitteeltään yli 200 kV vaihtojänniteverkkojen laitteille tarkoitetut ylijännitesuojat. Sovellettava tuotestandardi on EN (IEC) 60099, osat 1…5. Käyttö pääasiassa keskijännite- ja suurjännitejärjestelmissä. Osa 5 kuvaa yleisiä, tuotevalintaan liittyviä määräyksiä.
 • Tietoliikenne- ja signaaliverkkoihin kytketyt ylijännitesuojat salamaniskujen ja muiden transienttiylijännitteiden välillisiä ja välittömiä vaikutuksia vastaan. Näihin luetaan myös pienjännitetietojärjestelmät, mittaus-, ohjaus- ja säätövirtapiirit ja puheensiirtoverkot, joiden nimellisjännite on enintään 1000 V AC tai 1500 V DC.

  Sovellettava tuotestandardi on EN 61643-21 VDE 0845, osa 3-1. Laitteet jaetaan standardin mukaan luokkiin A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ja D1, D2 testausvaatimusten ja teholuokkien määrittämiseksi. Suojalaitteelle voi suorittaa eri luokkien ja teholuokkien mukaisia merkintöjä ja tarkastuksia.

  Yleistietoa aiheesta on oppaassa Application Guide IEC (TS) 61643-22. Lisätietoa on standardien VDE 0800… ja VDE 0845… eri osissa. Lisäksi on huomioitava mahdolliset kansalliset määräykset.

Passiiviset häiriönvaimennusyksiköt sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamiseksi – Osa 1: Lajispesifikaatio
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Passiiviset häiriönvaimennusyksiköt sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamiseksi – Osa 2: Alalajispesifikaatio: Häiriönvaimennusyksiköt, joita turvatarkastukset koskevat – Testimenetelmät ja yleiset vaatimukset
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 ( VDE 0565-3-1)

Induktanssit sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamiseksi – Osa 2: Alalajispesifikaatio
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Kiinteät kondensaattorit elektroniikkalaitteistoissa käytettäviksi – Osa 14: Alalajispesifikaatio – Kiinteät kondensaattorit sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamiseksi, verkkokäyttöön soveltuvat
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Electromagnetic Interference Filters
UL 1283

Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 7–1: Apulaitteet – Kuparijohtimien liittimet
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimien liittämiseen tarkoitettujen ruuviliittimien ja ruuvittomien liitäntöjen turvallisuusvaatimukset – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja erityisvaatimukset 0,2 mm2 – 35 mm2
johtimien liittämiseen tarkoitetuille liitäntäosille Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimien liittämiseen tarkoitettujen ruuviliittimien ja ruuvittomien liitäntöjen turvallisuusvaatimukset – Osa 2: Yleiset vaatimukset ja erityisvaatimukset 35 mm2 – 300 mm2
johtimien liittämiseen tarkoitetuille liitäntäosille Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojin varustetut vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 1: Johdonsuojakatkaisijat vaihtovirroille (AC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 2: Johdonsuojakatkaisijat vaihto- (AC) ja tasavirroille (DC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 2: Katkaisijat
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Pienjännitekojeistot – Osa 1: Yleisvaatimukset
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Pienjännitekojeistot – Osa 2: Tehokojeistot
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 0: Laitteet - Yleisvaatimukset
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 1: Räjähdyspaineen kestävä laiterakenne "d"
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure "d"
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 7: Varmennettu rakenne "e"
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 11 - Luonnostaan vaarattomat laitteet "i"
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Sähkötarvikkeet – Vikavirtavalvonta kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin (RCM:tt)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Mittausmuuntimet – Osa 1: Virtamuuntajat
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmät (UPS) – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset UPS:lle
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmät (UPS) – Osa 2: Vaatimukset sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmät (UPS) – Osa 3: Menetelmät teho- ja testausvaatimusten määrittämiseksi
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC-määräykset

Häiriöpäästöt ja häiriönsieto ovat sähkömagneettisen yhteensopivuuden tärkeimmät arviointiparametrit. Täältä löydät luettelon alueeseen liittyvistä tärkeimmistä standardeista.

Häiriöpäästöt ... / Emission for…:
Asuinympäristö …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Teollisuusympäristö…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Häiriönsieto … / Immunity for …:
Kotitalousympäristössä…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
Teollisuusympäristössä…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Yliaaltovirrat
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Jännitteen vaihtelut ja välkyntä
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Staattisen sähkön purkauksen sietotesti
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Säteilevän radiotaajuisen kentän sietotesti
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Syöksyaallon sietotesti
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Johtuvan radiotaajuisen häiriön sietotesti
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Verkkotaajuisen magneettikentän sietotesti
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Jännitteen vaihteluiden ja vajoamien sekä lyhyiden katkosten sietotesti
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje