Sanasto

Sanasto

Toiminnallisen turvallisuuden terminologia

Toiminnallista turvallisuutta ja koneturvallisuutta koskevien käsitteiden parempi ymmärrettävyys.

Eikö etsimääsi sanaa löytynyt? Kerro se meille!

Mikäli emme voineet vastata kysymykseesi, täytä yhteydenottolomake ja ota meihin yhteyttä. Vastaamme mielellämme toiminnallista turvallisuutta koskeviin kysymyksiisi ja kuuntelemme ideoitasi.

Vaatimustaso turvallisuuteen liittyville SRP:n/CS:n toimenpiteille (turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat).

Standardissa IEC 61508 käsite Safe Failure Fraction (SFF) määritellään mahdollisesti vaarallisten vikojen ja turvalliseen käyttötilaan johtavien vikojen kokonaisuutena.

Tämäntyyppinen ohjelmisto on tarkoitettu juuri tätä käyttötarkoitusta varten. Koneen valmistaja integroi ohjelmiston koneeseen. Ohjelmisto sisältää tavallisesti loogisia sekvenssejä, rajoituksia ja ilmaisuja, jotka valvovat syötteitä, tulosteita, laskelmia ja päätöksiä, niin että SRP/CS-ohjauksen turvallisuusoletukset täyttyvät.

Tämä tarkoittaa eri komponenttien samoista yksittäisistä tapahtumista johtuvaa riippumatonta virhetoimintaa.

Standardin ISO 12100:2010, 3.36 perusteella erotellaan yhteisvikaantuminen (Common Cause Failures, CCF) ja yhteisvioittumistavat (Common Mode Failures, CMF) eli saksassa samankaltaiset viat.

Automaattinen uudelleenkäynnistys on sallittu vain, kun vaaratilannetta ei enää ole. Noudata tässä standardin EN ISO 12100, luvun 6.3.3.2.5 lisäohjeita.

Niiden käyttösyklien määrä, joiden jälkeen 10 % laitteista on vioittunut.

Todiste, joka perustuu komponentin erityisestä konfiguroinnista saadun käytännön kokemuksen analyysiin. Vaaraa aiheuttavien systemaattisten vikojen todennäköisyyden tulee olla pieni, jotta komponentin jokainen turvallisuustehtävä saavuttaa vaadittavan turvallisuustasonsa.

PROFIsafe käyttää Black Channel -periaatetta turvallisten tietojen siirtoon perusverkon kautta aivan kuin INTERBUS-Safety. Turvallisia tietoja, jotka koostuvat pelkästään turvallisuuteen liittyvistä käyttäjätiedoista ja niiden suojaukseen tarvittavasta protokollalisäkehyksestä, siirretään yhdessä turvallisuuteen liittymättömien tietojen kanssa Profibus- tai PROFINET-järjestelmän kautta. Turvallisen ohjauksen F-isäntä ja I/O-moduulin F-laite vaihtavat tällä tavalla turvallisia signaaleja. Integroidut suojausmekanismit suojaavat seuraavilta mahdollisilta virheiltä:

 • Viestien toistaminen
 • Viestien häviäminen
 • Viestien liittäminen
 • Viestien väärä järjestys
 • Tietojen turmeltuminen
 • Viestien viivästyminen
 • Uusiutuvat muistivirheet kytkimissä
 • Laitteiden vaihtuminen

Lyhenne CE (Communauté Européenne) tarkoittaa Euroopan Unionia. Markkinoille saattajan on merkittävä CE-merkinnällä tuotteet, jotka kuuluvat yhden tai useamman EU-direktiivin alle, mikäli tuote täyttää kaikki olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tarvittaessa voi olla tarpeen käyttää ilmoitettua laitosta (notified body). CE-merkintä on siten pääsylippu vapaaseen tavaraliikenteeseen Euroopan sisämarkkina-alueella.

... tiheys turvallisuuteen liittyville SRP/CS:n toimenpiteille (ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvät osat)

Diagnostiikan tehokkuuden mitta, jolla ilmaistaan kuinka monta prosenttia diagnostiikkamenetelmillä havaituista satunnaisten vaarallisten vikaantumisten taajuuksista saadaan paljastettua suhteessa kaikkiin satunnaisten vaarallisten vikaantumisten taajuuksiin.

Diagnostiikan kattavuus voi koskea joko koko järjestelmää tai määrättyjä komponentteja, kuten esim. antureita, logiikkajärjestelmiä tai lopullisia osia.

MTTF (Mean Time to Failure) kuvaa koneen ensimmäistä keskimääräistä vioittumisaikaa.

MTTFd (Mean Time To dangerous Failure) on odotettu keskimääräinen aika koneen ensimmäiseen vaaralliseen vioittumiseen.

MTBF (Mean Time Between Failure) kuvaa kahden vioittumisen välistä aikaa.

Ohjelmisto on osa järjestelmää ja valmistaja antaa sen käyttöön. Koneen käyttäjä ei voi mukauttaa tai muuttaa sitä. Nämä ohjelmisto-ohjelmat ovat useimmiten FVL-pohjaisia.

Kyseessä on osan määrätyn konfiguroinnin käyttökelpoisuuden analysointi. Tällä varmistetaan, että vaarallisen järjestelmävirheen esiintymisen todennäköisyys on niin vähäinen, että turvatoiminto saavuttaa vaadittavan suoritustason PLr.

Ohjausjärjestelmien (SRP/CS) turvallisuuteen liittyvien osien määräysten mukaisen käytön kesto.

Ohjelmisto on osa järjestelmää ja valmistaja antaa sen käyttöön. Koneen käyttäjä ei voi muokata tai muuttaa sitä. Nämä ohjelmisto-ohjelmat ovat useimmiten FVL-pohjaisia.

Suoritustasoa (PL) käytetään vaadittavan riskin vähentämiseen jokaisen turvatoiminnon osalta.

Kohteen tila, jonka ominaisuus on, että se ei voi suorittaa tarkoitettua toimintoa. Tähän eivät kuulu vikatilat, jotka ilmenevät ehkäisevän kunnossapidon aikana, suunniteltujen toimenpiteiden tai puuttuvien käyttövälineiden vuoksi.

Vikatila ilmenee usein, koska kohde aiheuttaa vian itse, eikä aikaisempaa vikaa ole ollut olemassa.

Vian peittyminen tarkoittaa useiden tunnistamattomien vikojen peräkkäisyyttä turvallisuuden kannalta tärkeässä järjestelmässä, jotka esiintyvät itsenäisesti peräkkäin niin, että seurauksena voi olla henkilöitä uhkaava vaarallinen tila. Jännitteettömillä koskettimilla varustettujen turvarajakytkimien loogisessa sarjakytkennässä vian peittymisen voi aiheuttaa eri suojaovien toisistaan riippumaton avaaminen. Tällöin voi syntyä vaaratilanteita, kuten suojaovien suojausten poiskytkeytyminen.

Mahdollisia vikoja tarkastellaan komponenttien tasolla ja niiden mahdolliset vaikutukset arvioidaan tunnusluvulla. Luotettavuustekniikassa on kyse myös esiintymis- ja havaitsemistodennäköisyyden analysoinnista.

FVL tarkoittaa ohjelmointikieltä, jonka avulla on mahdollista käyttää hyvin monenlaisia toimintoja ja sovelluksia (esim. C, C++, Assembler).

Vaarallisen vikaantumisen taajuus tunnissa. PFHD tarkoittaa probability of danger-bringing failure per hour.

Vaaratilanteiden mahdolliset lähteet voidaan jakaa niiden alkuperän (esim. mekaaniset tai sähköiset vaarat) tai niiden ominaisuuden mukaan (esim. sähköisku, myrkytysvaarat, palovaarat).

Vaarat voidaan määritellä seuraavasti: ne esiintyvät joko jatkuvasti koneen käytön aikana (esim. vaarallisten komponenttien liikkuessa, korkeissa lämpötiloissa) tai ne esiintyvät odottamatta (esim. räjähdyksessä, vaarallisten aineiden tai elementtien purkauksessa).

Tilanteet, joissa henkilö on alttiina vähintään yhdelle vaaralle. Tämä tarkoittaa, että vaikutukset voivat esiintyä joko välittömästi tai jonkin ajan kuluttua.

Viat, jotka voivat saattaa SRP/CS-tason vaaralliseen tai häiriötilaan. Järjestelmän rakenteesta riippuu, missä määrin tämä tila voidaan saavuttaa. Redundanteissa järjestelmissä laitteistohäiriöt johtavat harvoin järjestelmän täyteen pysähtymiseen.

Turvatekniikan Low-Demand-sovellusten erikoisuutena on, että niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset tehdään kerran vuodessa tai jopa harvemmin. Siihen kuuluvaa turvaparametria kutsutaan PFD-arvoksi ((PFD: Probability of a dangerous failure on demand).

Pyörivien akseleiden turvallisen nopeuden valvonta voi olla tarpeen lisätoimenpiteillä, kuten askelkäytöllä asetuskäytössä työstökoneissa. Jos määritetty nopeus ylittyy, kone siirtyy turvalliseen käyttötilaan.

Tämä tarkoittaa vikoja, jotka eivät johdu yhteisestä syystä, vaan eri yksiköiden vikaantumisesta yksittäisen poikkeaman vuoksi.

"Yhdenmukaistetuilla standardeilla" tarkoitetaan tuotteita koskevia eurooppalaisia standardeja. Ne kuuluvat Euroopan komission "New Approach" -malliin (uusi lähestymistapa), jossa organisaatiot CEN ja CENELEC käsittelevät tuotteita koskevia perustavaa laatua olevia vaatimuksia. Yhdenmukaistetut standardit julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Julkiseen jakeluun pääsevät ainoastaan perustavanlaatuisia vaatimuksia vastaavat tuotteet ja palvelut. Ne voidaan tunnistaa todistuksesta tai CE-merkinnästä.

Käyttäen esimerkkinä konetta, joka on valmistettu määrättyjen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, voidaan lähteä siitä, että se täyttää konedirektiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Lyhenne HAZOP tarkoittaa "Hazard and Operability Study", jolla ymmärretään riskianalyysiä, jota käytetään esimerkiksi prosessitekniikassa toiminnallisen turvallisuuden yhteydessä. Saksankielinen vastine lyhenteelle HAZOP on PAAG (Prognose, Auffinden der Ursache, Abschätzen der Auswirkungen und Gegenmaßnahmen). Suomessa käytetään termiä "poikkeamatarkastelu".

Määrittelemällä niin kutsuttuja avainsanoja tai aihesanoja, kuten "yli", "enemmän kuin" jne. voidaan määrittää parametreja, joiden avulla voidaan havaita ja estää mahdolliset muokkaukset ja ilmaista suosituksia.

Perustana on PI-kaavio (piping & instrumentation diagram), jonka avulla voidaan tutkia koko prosessin jokainen yksityiskohta, mitä velvoittavia parametreja on olemassa ja kuinka suuri poikkeama voi olla. Sen jälkeen kehitetään mahdollisia toimenpiteitä parametrien poikkeamien estämiseksi tai vähentämiseksi. Tämä voi koskea joko koko järjestelmää tai määrättyjä komponentteja.

Vaikutustapa, jossa ohjausjärjestelmän (SRP/CS) turvallisuuteen liittyvän osan käskyjen tiheys on suurempi kuin kerran vuodessa, tai koneen turvallisuuteen liittyvä valvontatoimenpide takaa normaalia käyttötilaa turvallisemman tilan.

Vaikutustapa, jossa ohjausjärjestelmän (SRP/CS) turvallisuuteen liittyvän osan turvallisuuskäskyjen toistuvuus on enemmän kuin kerran vuodessa, tai koneen turvallisuuteen liittyvä valvontatoimenpide takaa normaalia käyttötilaa turvallisemman tilan.

Standardisarja IEC 61511 kuvaa standardin IEC 61508 alan standardina toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksia prosessiteollisuuden järjestelmissä. Se koostuu kolmesta osasta.

Kosketuksettomasti vaikuttavan varolaitteen osa, joka on liitetty koneenohjausjärjestelmään ja joka kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ -tilaan, kun anturi reagoi määräystenmukaisen käytön aikana.

Ruumiinvammat tai terveyshaitat.

Valoverhot ovat turvalaitteita, jotka koostuvat useista rinnakkaisista valopuomeista. Ne aktivoituvat, kun vähintään yksi anturi rekisteröi valopuomin säteen katkeamisen. Varma aktivointi voidaan taata vain, kun rekisteröitävä kohde on suurempi kuin kaksi rinnan kytkettyä valopuomia.

LVL-ohjelmointikielen avulla on mahdollista yhdistää ennalta määritettyjä ja sovelluskohtaisia toimintoja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten toteuttamista varten.

Tavallisia esimerkkejä LVL-ohjelmointikielestä on standardissa IEC 61131-3, ja käytettävälle järjestelmälle on tyypillistä PLC (programmable logic controller).

Turvatekniikan Low-Demand-sovellusten erikoisuutena on, että niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset tehdään kerran vuodessa tai jopa harvemmin. Siihen kuuluvaa turvaparametria kutsutaan PFD-arvoksi ((PFD: Probability of a dangerous failure on demand).

Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvien osien (SRP/CS) toiminto, jota käytetään yhden tai useamman turvallisuustoiminnon palauttamiseen manuaalisesti ennen koneen uudelleenkäynnistystä.

Järjestelmät, jotka reagoivat tulosignaaleihin koneen komponenttien eri osilta, käyttäjiltä, ulkoisilta valvontalaitteilta tai muilta yhdistelmiltä, jotka tuottavat lähtösignaaleja.

Koneen valvontajärjestelmä toimii yhdessä jokaisen teknologialajin tai eri teknologioista koostuvien yhdistelmien kanssa (esim. elektroniset, hydrauliset, pneumaattiset tai mekaaniset teknologiat).

Eurooppalainen direktiivi turvallisuuden ja terveydensuojelun vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi, jonka tavoitteena on taata koneiden ja turvallisuuskomponenttien vapaa tavaraliikenne Euroopan sisämarkkina-alueella.

Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien SRP/CS luokitus niiden viankeston ja siitä seuraavan vikatilanteessa käyttäytymisen suhteen. Luokitus valitaan osien rakenteen, viantunnistuksen ja sen luotettavuuden perusteella.

Väliaikainen automaattinen yhden tai useamman turvatoiminnon korjaaminen SRP/CS-osien avulla (turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat).

Hätäpysäytys on tärkeää, jotta vaaratilanteessa aikaansaadaan aktiivisesti turvallinen käyttötila ja taataan henkilöiden suojaus. Käyttämällä hätäpysäytyskäskylaitetta voidaan estää vahingot tai vähentää niitä. Kun käyttäjä tai ulkopuolinen henkilö käyttää hätäpysäytyskäskylaitetta, käynnistyy turvallinen käyttötila (esim. koneen vaarallisen liikkeen pysäytys).

Suoritustaso (PL) on yksittäisten SRP/CS-osien (ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat) laadullinen luokitus yksittäisten turvallisuustoimintojen suorituskyvyn suhteen odottamattomissa tilanteissa.

PROFIsafe on sertifioitu profiili Profibus- ja PROFINET-standardeille. PROFIsafe täyttää EN ISO 13849-1:n mukaisen SIL-luokan 3 tai 4 myötä prosessi- ja tuotantoteollisuuden korkeimmat turvallisuusvaatimukset. Sekä turvallisuuteen liittyvä että perustiedonsiirto tapahtuu saman kaapelin kautta. PROFIsafe-järjestelmä on Profibus- ja PROFINET-järjestelmien laajennus. Järjestelmällä voi suorittaa vapaasti ohjelmoitavia turvatoimintoja ja siirtää tarvittavia turvallisia tulo- ja lähtötietoja turvallisista I/O-laitteista ja niihin. Turvaohjaus ja turvalliset väylälaitteet kommunikoivat keskenään PROFIsafe-protokollan kautta, joka kerrostaa vakion Profibus- ja PROFINET-protokollan ja sisältää turvalliset tulo- ja lähtötiedot sekä tietoturvatiedot.

PES:t ovat järjestelmiä yhden tai useamman ohjelmoitavan elektronisen laitteen ohjaukseen, suojaukseen ja valvontaan, mukaan lukien kaikki järjestelmäkomponentit sekä virransyöttö, anturit ja muut tulolaitteet, kytkennät ja lähtölaitteet.

Virtapiirien välisten oikosulkujen tunnistuksen avulla johdon mekaanisen vaurion yhteydessä kahden tai useamman anturisignaalin välinen oikosulku ei aiheuta turvatoiminnon häviämistä, sillä tällöin käynnistyy turvallinen käyttötila. Tätä varten on olemassa erilaisia teknologisia periaatteita, kuten esim. signlaaliantureiden syöttö testipulssien avulla.

Aika varolaitteen aktivoitumisesta (esim. suojaoven avaaminen) turvallisen käyttötilan saavuttamiseen (esim. vaarallisen liikkeen pysähtyminen). Reaktioaikaa käytetään määrittämään vaadittava suojalaitteen vähimmäisetäisyys vaarakohtaan.

Turvajärjestelmän vähimmäisetäisyys vaaraan on riippuvainen seuraavista tekijöistä:

 • Anturin viiveaika
 • Turvallisuusohjelman käsittelyaika turvaohjauksessa sekä verkkosiirrot
 • Tulo- ja lähtömoduulien käsittely- ja suodatusajat
 • Toimilaitteen viive- ja/tai jälkikäyntiaika

Toiminnallinen redundanssi koskee järjestelmien turvallisuutta, jolloin kanavan vikaantuessa käytetään itsenäistä toista katkaisu- tai kytkentäkanavaa, jotta saadaan aikaan turvallinen käyttötila. Tähän voidaan käyttää sekä komponentti- että järjestelmäredundanssia.

Aikajakso vaarallisen vikaantumisen havaitsemisen – joko online-testauksella tai järjestelmän ilmeisen virheellisen toiminnan avulla – ja korjaamisen tai järjestelmän-/komponentin vaihdon jälkeisen uudelleenkäynnistyksen välillä.

Korjausnopeus ei sisällä aikaa, joka tarvitaan vianetsintään.

Jäännösriski, joka jää vielä jäljelle suojatoimenpiteiden käytön jälkeen.

RFID (Radio Frequency Identification, radiotaajuinen etätunnistus) tarkoittaa kohteiden tunnistamista ilman kosketusta ja näköyhteyttä. Esimerkiksi PSRswitch-turvarajakytkimessä RFID-teknologia huolehtii signaalien koodatusta vaihdosta antureiden ja toimilaitteiden välillä. Standardi EN ISO 14119 vaatii peukalointisuojauksen vuoksi RFID-turvakytkimien koodauksen.

Vahingon esiintymistodennäköisyyden ja tämän vahingon vakavuuden yhdistelmä.

Riskianalyysistä ja riskinarvioinnista koostuva kokonaisprosessi.

Luonnollisten koneenrajojen määrityksen, vaarantunnistuksen ja riskianalyysin yhdistelmä.

Loppuanalyysi siitä, onko riskinvähennystavoitteet saavutettu edellisen riskianalyysin pohjalta.

Aika, joka kuluu turvareleessä turvatoiminnon pyynnöstä koskettimen avautumiseen. Turvallisessa aikareleessä päästöaikaa voidaan pidentää käsin säätämällä, jotta esim. käyttölaitteet voidaan sammuttaa hallitusti.

SafetyBridge-tekniikka on verkosta ja ohjauksesta riippumaton turvaratkaisu. Tällä teknologialla voidaan siirtää ja arvioida turvallisuuteen liittyviä signaaleja yleisten automaatioverkkojen kautta. Tämä toimii ilman turvaohjauksen käyttöä. Käytetyn SafetyBridge-protokollan ominaisuuksien ansiosta tätä teknologiaa voidaan käyttää erilaisissa kenttäväylissä, ja se on sertifioitu seuraaville verkoille: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP ja sercos.

Tämä tarkoittaa toimenpidettä, jolla pienennetään riskiä. Näitä toimenpiteitä voivat tehdä eri henkilöryhmät;

Kehittäjän toteutettava: Erityinen malli, jossa on suojatoimenpiteitä ja tietoja käytöstä.

Käyttäjän toteutettava: Organisointi (turvallinen työskentelytapa, valvonta, työn hyväksyntäjärjestelmät), valmistelu ja lisäsuojatoimenpiteiden käyttö, henkilönsuojaimet ja koulutukset.

Suojaovet ovat varolaitteita esimerkiksi järjestelmässä, ja niiden tarkoitus on suojata henkilöitä astumasta vaara-alueelle. Nämä suojaovet on voitu rakentaa niin, että ne voidaan avata vasta, kun kone pysähtyy (lukituslaite), tai vain määrätyillä henkilöillä on pääsy koneelle (valtuutus avaimella jne.).

Käyttölaitteen tila, joka ei voi tuottaa vääntömomenttia. Turvatoimintoa pyydettäessä tämä tila saavutetaan katkaisemalla virransyöttö.

Kiihdytykselle on olemassa ala- ja yläraja, jotta taataan turvallinen käyttö. Jos kiihdytysarvot ylittyvät, käynnistyy turvallinen tila.

Nopeudelle on olemassa ala- ja yläraja, jotta taataan turvallinen käyttö. Jos arvot alittuvat tai ylittyvät, käynnistyy turvallinen tila.

Turvallisen sijainnin valvonta. Kun tästä sijainnista poistutaan, eikä aktiivisena ole vaihtoehtoisia turvatoimintoja, käynnistyy turvallinen tila.

Askelmitalle on olemassa ala- ja yläraja, jotta taataan turvallinen käyttö. Jos arvot alittuvat tai ylittyvät, käynnistyy turvallinen tila.

Liikesuunnan valvonta lineaarisessa tai pyörivässä liikkeessä. Jos havaitaan vaaralliseksi ilmoitettu suunta, eikä vaihtoehtoisia turvatoimintoja ole aktiivisina, käynnistyy turvallinen käyttötila.

Jos määrättyjen arvojen, esim. kiihdytyksen tai nopeuden, ylärajat ylittyvät, turvallisella jarrutuksen ohjauksella taataan, että kone hidastaa, kunnes se saavuttaa jälleen normaaliarvon tai kytkeytyy pois päältä.

Nopeudelle on olemassa ala- ja yläraja, jotta taataan turvallinen käyttö. Jos arvot alittuvat tai ylittyvät, käynnistyy turvallinen tila.

Turvallisen kytkentäreleen avulla on mahdollista siirtää signaali ohjelmoitavan elektronisen ohjauksen (PES) ja toimilaitteen välillä turvallisesti. Vikatapauksessa, esim. sisäisen relevian sattuessa, käynnistyy turvallinen käyttötila. Tavallisesti kytketään pois päältä käyttämällä sisäisiä redundansseja.

Jos tämä koneen toiminto vikaantuu, vaaratilanteiden riski kasvaa.

Turvareleet auttavat turvateknisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Niiden avulla voidaan ohjata turvatoimintoja, kuten hätäpysäytystä, valoverhoja ja suojaovia.

Phoenix Contactin turvareleet ovat yhdistettävissä modulaarisesti ja niissä on pakko-ohjatut koskettimet ja TÜV-sertifiointi, joilla taataan maksimaalinen turvallisuus. Ne ovat lisäksi erityisen tilaa säästäviä ja helppoja ja yksinkertaisia asentaa.

Turvakytkimillä (lukituslaite) valvotaan suojaovien asentoa. Kun suojaovi aukeaa, ohjaustekninen lukitus käynnistää turvallisen käyttötilan.

PSRswitch-turvarajakytkin on pienikokoinen, koodattu elektroninen turvarajakytkin. Integroidun RFID-transponderitekniikan ja älykkyyden ansiosta siinä on hyvä manipulointisuoja ja turvallisuus EN ISO 14119:n mukaan. Yhteensopivat lukuyksiköt ja SAC-kaapelointi muodostavat taloudellisen kokonaisratkaisun joustavaan suojaovien ja asennon valvontaan digitaalisessa tehtaassa.

Turvarelemoduuli koneen ohjauksessa takaa, että turvallisuuden kannalta olennaisia antureita ja toimilaitteita valvotaan vaadittujen PL:n tai SIL:n mukaisesti. Turvarelemoduuli voi olla suunniteltu joko yksinkertaiseksi turvareleeksi, jolla valvotaan yksittäisiä toimintoja, tai se voi valvoa monimutkaisempia tehtäviä.

SRP/CS tarkoittaa turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia (=Safety-Related Parts of Control Systems). Se on ohjausjärjestelmän osa, joka reagoi turvallisuuteen liittyviin tulosignaaleihin ja tuottaa turvallisuuteen liittyviä lähtösignaaleja.

Ohjausjärjestelmän yhdistetyt turvallisuuteen liittyvät osat alkavat kohdasta, jossa turvallisuuteen liittyvät tulosignaalit annetaan (mukaan lukien esim. käyttönokka ja asentokytkimen rulla), ja ne päättyvät tehonohjausosien lähdössä (mukaan lukien esim. kytkentälaitteen pääkoskettimet).

Jos vianetsintään käytetään valvontajärjestelmiä, ne ovat myös SRP/CS-osia.

Turvallisuuden eheystaso koostuu neljästä erillisestä tasosta, joilla määritetään turvatoimintojen turvallisuuden eheysvaatimukset, jotka kuuluvat turvallisuuteen liittyviin E/E/PE-järjestelmiin. Turvallisuuden eheystaso 4 tarkoittaa korkeinta ja 1 alinta turvallisuuden eheystasoa. SIL-luokitus koskee kokonaista turvallisuustoimintoa.

SIL-reagointiraja kuvaa turvallisuustoiminnon osajärjestelmän suurinta SIL-kykyä.

Toiminto, joka estää käyttölaitteen poikkeamisen pysäytysasennosta enempää kuin määritetyn määrän.

Kun turvallisuussovellus otetaan käyttöön, kaikkien normatiivisten vaatimusten noudattamisen ohella myöskään sopivan turvallisuuskonseptin tai ohjaus- ja arviointilogiikan järjestelmäarkkitehtuurin valinta ei ole helppoa. Jos käytetään oikeaa tekniikkaa, turvallisuuteen suunnatun sovelluksen käyttö on helppoa, taloudellista ja standardien mukaista.

Vikatila johtuu tietystä syystä, ja se voidaan korjata vain muuttamalla suunnittelua, valmistusprosessia, käytön kulkua, dokumentaatiota tai muita olennaisia tekijöitä.  Vian syy ei tavallisesti korjaannu asianmukaisessa huollossa ilman vikatilan muuttamista. Systemaattinen vikaantuminen voidaan aiheuttaa simuloimalla vian syy.

Joitakin esimerkkejä systemaattisten vikaantumisten syistä henkilöiden aikaansaamina ovat:

 • Turvallisuusvaatimusten erittely
 • Laitteiston suunnittelu, valmistus, asennus, käyttö
 • Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus

Suojatoiminnon toimintatestien tarkastusväli (Proof-Test).

SRP/CS-osien vikojen tunnistuksen automaattisen testauksen toistuvuus. Se saadaan vianetsinnän testausvälin arvosta.

Tämä tarkoittaa turvatoimintoa, joka käynnistetään, kun komponentti tai osa ei enää pysty suorittamaan tehtäväänsä asianmukaisesti. Tai olosuhteet ovat muuttuneet niin, että riskit kasvavat.

Standardin EN ISO 12100 lukituslaitteet ovat mekaanisia, sähköisiä tai muita varolaitteita, jotka yhdessä siirrettävästi erottavien varolaitteiden kanssa vähentävät vaaroja vaara-alueiden sisäänkäynnissä. Tavallisesti tiettyjä koneen toimintoja ei voida suorittaa, jos suojaovea ei ole suljettu.

Käsite "failure" tarkoittaa kohteen vikaantumista, jolloin kohde ei enää pysty suorittamaan siltä vaadittavaa tehtävää. "Fault" tarkoittaa ilmenevää häiriötä, joka voi aiheuttaa vikaantumisen.

Tämä ei koske esineitä, jotka koostuvat vain ohjelmistosta. Kun vika on ilmennyt, tuote on viallinen. Viat, jotka vaikuttavat vain valvotun prosessin käytettävyyteen, eivät kuulu standardin ISO 13849-1 soveltamisalaan.

Koneen käyttö tavalla, jota suunnittelija ei ole tarkoittanut, mutta joka kuitenkin voi seurata lievästi odotettavissa olevasta inhimillisestä käyttäytymisestä.

Lukitus tarkoittaa lukko- tai sulkumekanismia lukituslaitteen osana, jossa pääsy vaara-alueelle estetään lukitsemalla suojaovi, kunnes on saavutettu turvallinen käyttötila (esim. vaarallisten liikkeiden pysähtyminen).

Pakko-ohjauksessa perusreleen sulkeutuva ja avautuva kosketin ovat mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Siten sulkeutuva ja avautuva kosketin eivät voi olla samanaikaisesti kiinni. Yhdessä sopivan kytkentätavan kanssa avautumisvirhe tunnistetaan luotettavasti. Tämä on luotettavin tapa taata henkilöiden ja koneiden maksimaalinen turvallisuus.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje