Normer og retningslinjer

Normer og retningslinjer

Regler inden for overspændingsbeskyttelse

De beskriver de anerkendte tekniske standarder og deres gennemførelse. Både ved produktion og anvendelse af beskyttelsesenhederne.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse

Kategorier

 • Information om NFPA 79
  Ready for NFPA 79

  Få at vide, hvilke forpligtende krav der følger af NFPA 79 vedrørende brug af overspændingsafledere (SPD'er).

Her finder du en oversigt over vigtige standarder og regler inden for overspændingsbeskyttelse.

Generelle standarder til emnerne lynbeskyttelse, installationsregler og til valg af overspændingsafledere.

Kravene til installation og sikkerhed samt anvendelse af produkterne i forskellige applikationer er beskrevet detaljeret i de forskellige standarder. I det følgende er de enkelte hovedområder oplistet. De videreførende link fører over til den konkrete betegnelse for de tilhørende internationale standarder.

 

Lynbeskyttelse Del 1: Generelle principper
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 og VDE 0185-305-1

Lynbeskyttelse Del 2: Risikovurdering
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 og VDE 0185-305-21

Lynbeskyttelse Del 3: Beskyttelse af bygningskonstruktioner og personer
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 og VDE 0185-305-3

Lynbeskyttelse Del 3: Beskyttelse af bygningskonstruktioner og personer –
Bilag 5: Lyn- og overspændingsbeskyttelse til fotovoltaiske strømforsyningssystemer

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 Bilag 5 (VDE 0185-305-3 Bilag 5)

Lynbeskyttelse Del 4: Elektriske og elektroniske systemer inden for bygningsstrukturer
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 og VDE 0185-305-4

Overspændingsafledere til lavspænding – Del 12: Overspændingsafledere forbundet til lavspændingssystemer – Valg og anvendelsesprincipper
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „IEC ændret“

Overspændingsafledere til lavspænding – Del 22: Overspændingsafledere til telekommunikation og signalnetværk – Valg og anvendelsesprincipper
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Overspændingsafledere til lavspænding - Overspændingsafledere til specifik anvendelse inkl. DC – Del 12 Valg og anvendelsesprincipper - Overspændingsafledere forbundet til solcelleinstallationer
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including DC – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Overspændingsafledere til lavspænding – Overspændingsafledere til specifik anvendelse inkl. DC – Del 22 Valg og anvendelsesprincipper – Overspændingsafledere til vindmøller
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including DC – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Overspændingsafledere til lavspændingsjævnstrømsbanesystemer – Udvælgelse og anvendelsesregler for overspændingsafledere
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surge arresters.
CLC/TS 50544

Vindmøller – Del 24: Lynbeskyttelse
Wind turbines – Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

I nogle lande, herunder særligt USA, Kina, Norge og Frankrig, skal man være opmærksom på ekstra nationale regler. Inden for solcelleanlæg er Frankrig langt fremme på nuværende tidspunkt.

Regler for installation af stærkstrømsanlæg med mærkespænding op til 1000 V
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Elektriske anlæg i bygninger, Del 5-53: Valg og udførelse af elektriske driftsmidler – Adskillelse, kobling og styring – Afsnit 534: Overspændingsbeskyttelseskomponenter (ÜSE)
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Installation af lavspændingsanlæg Del 4: Siikkerhedsbeskyttelse, Kapitel 44: Beskyttelse ved overspænding, Afsnit 443: Beskyttelse ved overspænding som følge af atmosfæriske påvirkninger eller til-/frakoblinger
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Installation af stærkstrømsanlæg med mærkespænding på op til 1000 V, Del 540: Valg og udførelse af elektriske driftsmidler, jording, beskyttelsesledere og potentialeudligningsledere
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 part 540

Installation af stærkstrømsanlæg med mærkespænding på op til 1000 V, Del 4: Sikkerhedsforanstaltninger, kapitel 41: Beskyttelse mod elektrisk stød
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Isolationskoordinering for udstyr inden for lavspændingssystemer – Del 1: Principper, bestemmelser og prøver
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Elektriske installationer i bygninger - Del 7-712: Krav til specielle installationer eller placeringer af fotoelektriske systemer i bygninger
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Overspændingsafledere til lavspænding – Del 11: Overspændingsafledere forbundet til lavspændingssystemer – Krav til ydeevne og prøvningsmetoder
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* Ny: IEC 61643-11:2011

Overspændingsafledere til lavspænding – Del 21: Overspændingsafledere forbundet til telekommunikation og signalnetværk – Krav til ydeevne og prøvningsmetoder
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Overspændingsafledere til lavspænding – Overspændingsafledere til særlige anvendelser inkl. jævnspænding – Del 11: Krav og prøvningsmetoder – Overspændingsafledere forbundet til solcelleinstallationer
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Klassificering af overspændingsafledere

Overspændingsafledere er driftsmidler, hvis væsentligste komponenter er varistorer, suppressordioder eller gnistgab. Overspændingsafledere har til formål at beskytte andre elektriske driftsmidler og elektriske anlæg mod ikke tilladte høje overspændinger og at danne potentialudligningen.

Overspændingsafledere inddeles efter deres anvendelse og deres beskyttelsesfunktion:

 • Overspændingsbeskyttelsesafledere til lavspændingsanlæg op til 1000 V mærkespænding. Der skal tages hensyn til de nationale installationsregulativer for lavspændingsanlæg med hensyn til produktvalg og installation, for eksempel IEC 60364-5-53 del 534 og VDE 0100 del 534. Produktstandarden hedder EN(IEC) 61643-11. Herefter bliver komponenterne opdelt i 3 afleder-testklasser:

  Type 1: Lynstrømsafledere til påvirkninger som følge af direkte nedslag eller nedslag tæt på, til beskyttelse af installationen og driftsmidlerne ved grænsefladerne mellem lynbeskyttelseszonerne LPZ 0 og 1 (bygningsforsyning). Afleder type 1 anbefales i alle tilfælde, når bygningen har et ydre lynbeskyttelsesanlæg.

  Type 2: Overspændingsafledere til påvirkninger som følge af nedslag langt væk, induktive eller kapacitive indkoblinger samt koblingsoverspændinger, til beskyttelse af installationen, driftsmidler og periferiapparater ved grænsefladerne mellem lynbeskyttelseszonerne LPZ 1 und 2 (hoved- og underfordelinger).

  Type 3: Ekstra overspændingsafleder til beskyttelse af særligt sarte periferiapparater, i lynbeskyttelseszone 1 eller 2, for at reducere spændingsniveauet yderligere. Det kan være komponenter til fast installation i fordelingerne eller ikke-stationære beskyttelsesenheder i området for stikdåser direkte foran det periferiapparat, der skal beskyttes.

  Generelle informationer kan ses i Application Guide IEC 61643-12. Det grundlæggende vedr. lynbeskyttelse, lynbeskyttelseszonekonceptet og risikoanalyse gives i de fire dele af EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Overspændingsbeskyttelsesafledere til vekselspændingsnet op til over 200kV mærkespænding. Produktstandard er EN (IEC) 60099 med delene 1…5. Anvendes hovedsageligt i mellemspændings- og højspændingssystemer. Del 5 beskriver de generelle regler for produktvalg.
 • Overspændingsbeskyttelseskomponenter til anvendelse i telekommunikations- og signalnetværk til beskyttelse imod indirekte og direkte virkning af lynnedslag og andre transiente overspændinger. Til dette tæller også lavspændingsdatasystemer, måle-, styrings- og styrekredse og sprogoverførselsnet med mærkespænding op til 1000 V vekselspænding og 1500 V jævnspænding.

  Produktstandarden er EN 61643-21 VDE 0845 del 3-1. Efter denne underinddeles komponenterne i kategorierne A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 og D1, D2 for at fastlægge testkrav og effektklasser. En beskyttelsesenhed kan mærkes og testes for forskellige kategorier.

  Generelle informationer kan ses i Application Guide IEC (TS) 61643-22. Supplerende oplysninger fås i delene i VDE 0800… og i VDE 0845… . Der skal tages hensyn til ekstra nationale regler.

Passive filterenheder til dæmpning af elektromagnetisk støj – Del 1: Generisk specifikation
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Passive filterenheder til dæmpning af elektromagnetisk støj – Del 2: Gruppespecifikation: Passive filterenheder til hvilke sikkerhedsprøvning er passende – Prøvningsmetode og generelle krav
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filter units for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Faste induktorer til dæmpning af elektromagnetisk støj – Del 2: Gruppespecifikation
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr – Del 14: Sektionsspecifikation - Faste kondensatorer til dæmpning af elektromagnetisk støj og tilslutning til netforsyning
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Electromagnetic Interference Filters
UL 1283

Informationsteknologiudstyr – Sikkerhed – Del 1: Generelle krav
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 7-1: Hjælpeudstyr – Klemmerækker til kobberledere
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Forbindelsesmateriel – Elektriske kobberledere; Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer – Del 1: Særlige krav til klemmer til kobberledere fra 0,2 mm2 til og med 35 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Forbindelsesmateriel – Elektriske kobberledere; Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer – Del 2: Særlige krav til klemmer til ledere over 35 mm2 til og med 300 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) – Del 1: Generelle bestemmelser
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) – Del 1: Generelle bestemmelser
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Effektafbrydere til overstrømsbeskyttelse i boliginstallationer o.l.– Del 1: Effektafbrydere til vekselstrøm
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Effektafbrydere til overstrømsbeskyttelse i boliginstallationer o.l.– Del 2: Effektafbrydere til vekselstrøm og jævnstrøm
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 2: Maksimalafbrydere
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Kapslingsklasser (IP-kode)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Lavspændingstavler – Del 1: Generelle krav
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Lavspændingstavler – Del 2: Effektfordelingstavler
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Eksplosive atmosfærer – Teil 0: Udstyr – Generelle krav
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Eksplosive atmosfærer – Del 1: Beskyttelse af udstyr med flammesikre kapslinger „d“
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Eksplosive atmosfærer – Del 7: Udstyrsbeskyttelse med forhøjet sikkerhed „e“
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Eksplosive atmosfærer – Del 11: Udstyrsbeskyttelse med egensikkerhed „i“
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Elektrisk tilbehør. Fejlstrømsmonitorer til husholdningsbrug o.l. (RCMs)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Instrumenttransformere – Del 1: Strømtransformere
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhedskrav for UPS-anlæg
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS) – Del 2: Krav til elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metoder til specificering af ydeevne, prøvninger og krav
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC-forskrifter

Støjemission og støjimmunitet er de vigtigste bedømmelsesparametre ved EMC. Her finder du fortegnelsen over de vigtigste standarder inden for dette område.

Emission for ... / Emission for…:
boliger…/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
industrielle miljøer…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Immunitet for … / Immunity for …:
boliger…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
industrielle miljøer…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Oversvingningsstrømme
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Spændingssvingninger og flicker
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Prøvning af immunitet over for elektrostatiske udladninger
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Prøvnings- og måleteknikker - immunitetstest for indstrålede radiofrekvensfelter
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Prøvning af immunitet over for stødspænding
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Immunitet mod ledningsbårne forstyrrelser induceret af radiofrekvente felter
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Prøvning af immunitet over for magnetfelter med netfrekvenser
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Prøvnings- og måleteknikker – Immunitetsprøvning med spændingsdyk, korte spændingsudfald og variationer i forsyningsspændingen
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk