Tilbage til oversigten

Funktionsprincip

Hvordan kan lynstrøm måles? Hvordan opstår overspændinger? Hvordan kommer overspændinger ind i dine apparater og anlæg? Disse spørgsmål har du sikkert tit stillet dig selv. På de følgende sider får du en detaljeret beskrivelse af lynstrømsregistrering.

Målstrækningens opbygning

Målstrækningen består af et transparent medium (dielektrikum), med polarisatorer eller polfiltre placeret på begge sider. Målstrækningen er placeret, så den i afledningen har en vinkel på 90° i forhold til strømningsretningen. En lysbølges udbredelsesretning i målstrækningen ligger parallelt med stødstrømmens magnetfelt i afledningen.

Tilbage til toppen

Polarisatorer

Lineært virkende polarisator  

Lineært virkende polarisator

Polarisatorer eller polfiltre er optiske elementer, som bevirker en polarisation. Derved separeres elektromagnetiske bølger på grund af absorption eller stråledeling i lineær, elliptisk eller cirkulært polariseret lys. Til udnyttelse af Faraday-effekten polariseres lyset i dette tilfælde linært. Det betyder, at kun lineært polariseret lys kommer igennem polfiltret.

Tilbage til toppen

Magnetisk påvirkning af polarisationsniveauet

Magnetisk påvirkning af polarisationsniveauet  

Magnetisk påvirkning af polarisationsniveauet

Lysbølgen sætter elektronerne i dielektrikummet i svingninger. Magnetfeltet ændrer elektrobevægelsen i dielektrikummet. Derved påvirkes lysets polarisationsniveau. Polarisationsniveauet kan drejes principielt i enhver vilkårlig retning.

Tilbage til toppen

Magnetooptisk effekt i LM-S

Den grafiske model viser alle væsentlige elementer og størrelser for den magnetooptiske effekt i lynmålesystemet. En lysbølge Φ med defineret lysstyrke føres gennem en lysleder til målestrækningen.

Polfiltret P1 ved målstrækningens indgang polariserer det tilførte lys lineært. Lysbølgen, som polariseres på denne måde, sætter elektroner i mediet i svingning og bevæger sig gennem målstrækningens medium på polarisationsniveau. Polarisationsniveauet kan påvirkes magnetisk.

Tilbage til toppen

En stødstrøms magnetfelt drejer lysbølgens polarisationsniveau inden for mediet omkring længdeaksen. Drejeretningen afhænger af magnetiske fieldlinjers retning og dermed af strømningsretningen. F.eks. danner stødstrømme forskelligt orienterede magnetiske fieldlinjer ud fra negative og positive lyn.

Jo større strømmen I er, jo stærkere er magnetfeltet B og jo større er også drejevinklen β. Magnetfeltet B1 forårsager en højredrejning og magnetfeltet B2 en venstredrejning af lysbølgen.

Ved målestrækningens udgang er det andet lineære polfilter P2 placeret i en vinkel på 45° i forhold til indgangspolfiltret. Fra en upåvirket lysleder trænger der dermed kun 50 % af lysmængden gennem udgangspolfiltret. Afhængigt af lysbølgens drejning lukker udgangspolfiltret mere eller mindre lys igennem. På den måde opstår der et målbart og registrerbart lyssignal.

Måleresultat og registrering

Måleresultat og registrering  

Principvisning: Ændring af lysmængden bag udgangspolfiltret

Et positivt lyn medfører en højredrejning af det polariserede lyssignal. Lysmængden bag det andet polfilter tiltager og er mellem 50 og 100 %. Når et lyssignals drejevinkel når 45°, svarer det til et positivt lyns måleværdi på 100 %.

Et negativt lyn medfører en venstredrejning af det polariserede lyssignal. Lysmængden bag det andet polfilter aftager og er mellem 50 og 0 %. Når et lyssignals drejevinkel når -45°, svarer det til et negativt lyns måleværdi på 100 %.

Lysmængden måles bag udgangspolfiltret. Ud fra lysmængdens tidsmæssige forløb afledes den registrerede lynstødstrøms typiske parametre. Det er den maksimale strømstyrke, lynstrømsstejlhed samt ladning og specifikke energi.

Tilbage til toppen

Påvirkningsstørrelser

De vigtigste påvirkningsstørrelser er mediets materiale, lysets bølgelængde, lysets længde gennem mediet samt den magnetiske fieldstyrke. Derudover forklares efterfølgende flere teoretiske grundlag og påvirkningsstørrelser. Klik på de relevante overskrifter for at få mere at vide.

Den elektriske fieldvektor E beskriver den påvirkede lysbølges forløb og position. Den vises som pil (se grafisk model).

Som dielektrikum betegnes alle elektrisk svagt- eller ikke-ledende, ikke-metalliske substanser, hvis ladningsbærer generelt ikke er frit bevægelig. Der kan være tale om en gas, en væske eller et fast materiale. Disse substanser er normalt ikke magnetiske og bestråles med elektriske eller elektromagnetiske felter.

Verdet-konstanten V svarer til drejeevnen pr. enhed for den magnetiske strømningstæthed. Den beskriver Faraday-effektens styrke for det dielektrikum, der skal vurderes. Dens værdi afhænger af elektromagnetiske bølgers bølgelængde i mediet.

Drejevinklen β, som polarisationsniveauet drejer sig omkring, beregnes efter:
 
                                                    β = V x d x B
 

d er lysvejens længde gennem mediet, B den magnetiske strømningstæthed og V Verdet-konstanten.

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk