Zpět na přehled

Protipožární ochrana

Protipožární ochrana podle normy DIN EN 45545-2:2013-08

Norma DIN EN 45545-2:2013-08, která vychází z technické specifikace DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 a byla ratifikována v březnu 2013 a implementována do národního práva, stanovuje požadavky na chování materiálů a komponentů při hoření.

Aby plastové materiály získaly kvalifikaci pro určité provozní a konstrukční třídy kolejových vozidel, popisuje norma na základě různých skupin požadavků – tzv. Requirement Sets (R) zkušební metody ke zjištění stupňů ohrožení, tzv. Hazard Levels (HL). Přitom úroveň HL 3 odpovídá nejvyšším nárokům.
 
Ke kvalifikaci plastů pro elektrotechnické aplikace se provádí následující zkoušky:

 • index kyslíku podle normy DIN EN ISO 4589-2,
 • vývoj kouřových plynů podle normy EN ISO 5659-2 (25 kW/m²),
 • toxicita kouřových plynů NF X70-100-2 (600 °C),
 • zkouška žhavým vláknem podle normy EN 60695-2-11,
 • vertikální zkouška malých hořáků podle normy EN 60695-11-10.

Nezesílené polyamidy, které se používají v řadových svornicích společnosti Phoenix Contact s třídou ochrany proti ohni UL 94 V0, splňují nejvyšší požadavky úrovně HL3 v souladu se zkouškami popsanými v požadavcích Requirement Sets R22, R23, R24, R25 a R26.

Zpět nahoru

Chování při hoření podle normy DIN 5510-2

Preventivní protipožární ochrana v kolejových vozidlech podle normy DIN 5510-2 – chování při hoření a vedlejší jevy požáru materiálů a součástí vyžaduje v odstavci 5.2.2.4 pro izolační materiály, které drží na místě součásti vedoucí proud a které nejsou uzavřeny v těsných obalech, požadavek V0 podle normy DIN EN 60695-11-10, která je srovnatelná s normou UL 94. Alternativně se pro oblasti, které nejsou přístupné pro cestující, vyžaduje index kyslíku OI ≥ 30 % podle normy DIN EN ISO 4589-2.

Oba požadavky jsou splněny u nezesílených polyamidů, které se používají v řadových svornicích společnosti Phoenix Contact s třídou ochrany proti ohni UL 94 V0.

Zpět nahoru

Chování při hoření podle normy NF F 16-101 / NF F 16-102

Norma NF F 16-101 popisuje na základě dvou indexů (I a F) chování umělých hmot při hoření. Dělají se přitom následující testy:

 • zkouška žhavým drátem (NF EN 60695-2-10 a NF EN 60695-2-11),
 • index kyslíku (NF EN ISO 4589-2),
 • toxicita kouřových plynů (NF X 70-100),
 • opacita kouřových plynů (NF X 10-702),

Index I se zjišťuje z tabulky výsledků zkoušky žhavicím drátem
a indexu kyslíku. Hodnota I0 odpovídá nejlepšímu výsledku a I4
nejhoršímu výsledku klasifikace.

 • I0 – index kyslíku 70 % – žhavicí drát 960 °C, plamen nevzniká
 • I1 – index kyslíku 45 % – žhavicí drát 960 °C, plamen nevzniká
 • I2 – index kyslíku 32 % – žhavicí drát 960 °C, plamen nevzniká
 • I3 – index kyslíku 28 % – žhavicí drát 850 °C, plamen nevzniká
 • I4 – index kyslíku 20 % – žhavicí drát 850 °C, plamen rychle uhasíná

 

Index F je určen na základě měření kapacity a toxicity kouře. Za kritické pro toxicitu kouře jsou přitom považovány následující koncentrace látek v mg/m³:

 • Oxid uhelnatý (CO) 1 750
 • Dioxid uhličitý (CO2) 90 000
 • Kyselina chlorovodíková (HCl) 150
 • Kyselina bromovodíková (HBr) 170
 • Kyselina kyanovodíková (HCN) 55
 • Kyselina fluorovodíková (HF) 17
 • Dioxid siřičitý (SO2) 260

Na základě výsledků zkoušek se zjištěný index kouře přiřadí do tříd F0–F5. Hodnota F0 přitom odpovídá nejlepšímu výsledku a F5 nejhoršímu výsledku klasifikace. Řadové svornice společnosti Phoenix Contact dosahují klasifikace I2/F2.

Zpět nahoru

Povrchová hořlavost podle normy ASTM E 162 (NFPA 130)

Zkouška povrchové hořlavosti  

Zkouška povrchové hořlavosti

K vyhodnocení povrchové hořlavosti umělých hmot se podle předpisu ASTM E 162 zjišťuje tzv. index šíření plamene (flame spread index), který vypovídá o šíření plamenu za daných podmínek pokusu.
 
V tomto případě se zkušební kus (152 x 457 x 25,4 mm) ozařuje pod úhlem 30° zdrojem tepla (815 °C) a na horním konci se zapálí otevřeným plamenem. Během 15minutové zkoušky se určuje čas, během kterého čelo plamene dosáhlo dvou bodů ležících od sebe 76  mm. Ze součinu této doby šíření plamenu a vypočítaného koeficientu vývoje tepla dostaneme index šíření plamene.

V americkém železničním provozu je maximální mezní hodnota 35. Dále se při zkoušce vyhodnocuje chování při odkapávání umělé hmoty. Řadové svornice společnosti Phoenix Contact dosahují indexu šíření plamene ve výši 5, hořící umělá hmota neodkapává a díky tomu je hluboko pod přípustnými maximálními hodnotami Federálního železničního úřadu (FRA – Federal Railroad Administration) amerického ministerstva dopravy.

Zpět nahoru

Hustota kouře podle normy ASTM E 662 (NFPA 130)

Hustota kouře podle normy ASTM E 662  

Hustota kouře podle normy ASTM E 662

V normě ASTM E 662 je popsán postup hodnocení specifické optické hustoty kouře během otevřeného požáru, případně požáru s nedokonalým spalováním. Kromě toho se hodnotí procentuální propustnost světla v poměru k objemu komory.

Zkušební kus o rozměrech 76 x 76 x 25 mm se vloží do komory definované úřadem NBS (National Bureau of Standards). Zkušební kus se ozařuje zdrojem tepla o intenzitě 2,5 W/cm². Následně se po dobu 20 minut simulují následující procesy:

 • spalování s otevřeným plamenem,
 • požár s nedokonalým spalováním, bez existence otevřeného plamene.

Existují zvláštní mezní hodnoty optické hustoty kouře pro oba procesy, které se zaznamenávají po 1,5 a 4 minutách:

 • specifická optická hustota kouře (Ds1,5) – mezní hodnota 100,
 • specifická optická hustota kouře (Ds4) – mezní hodnota 200,
 • maximální hustota kouře (Dm) během 20 minut.

Polyamidy používané v řadových svornicích společnosti Phoenix Contact splňují podle normy ASTM E 662 veškeré požadavky Federálního železničního úřadu (FRA – Federal Railroad Administration) amerického ministerstva dopravy.

Zpět nahoru

Toxicita kouřových plynů podle normy SMP 800 C

Hodnota SMP 800 °C popisuje maximální přípustné hodnoty jedovatých kouřových plynů během spalování umělé hmoty. Ve srovnání se standardem BSS 7239 (Boeing) udává tato norma přesnější postupy měření pro kvalitativní a kvantitativní stanovení množství jedovatých kouřových plynů, které vznikají během úplného spalování zkušebního kusu. Přitom se během 4. a 19. minuty během zkoušky ASTM E 662 odebere z komory NBS 6 litrů kouřových plynů a přidají se k analýze.

Mezní hodnoty toxických kouřových plynů SMP 800 C v ppm:

 • Oxid uhelnatý (CO) 3 500
 • Dioxid uhličitý (CO2) 90 000
 • Oxidy dusíku (NOX) 100
 • Dioxid siřičitý (SO2) 100
 • Kyselina chlorovodíková (HCl) 500
 • Kyselina bromovodíková (HBr) 100
 • Kyselina fluorovodíková (HF) 100
 • Kyselina kyanovodíková (HCN) 100

Polyamidy používané společností Phoenix Contact nedosahují kritických koncentrací (jsou několikanásobně nižší).

Zpět nahoru

Ochrana proti ohni bez obsahu halogenů

K halogenům patří mimo jiné chemické prvky fluor, chlór, bróm a jód. Jedna vlastnost především halogenových sloučenin brómu se týká snížení hořlavosti při použití v plastech. Avšak v případě požáru vznikají jedovaté korozívní kouřové plyny, které mohou vést i k sekundárním škodám.

Z tohoto důvodu nepoužívá společnost Phoenix Contact halogenové, aditivně přidávané ochranné systémy proti ohni. Polyamid, polykarbonát, polykarbonát/akrylnitril butadien styrol (PC/ABS) a polyolefiny jsou vybaveny bezhalogenovými ochrannými systémy proti ohni.

Řadové svornice systému CLIPLINE complete jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 (PA 6.6) s protipožární klasifikací UL 94 V0. Tyto polyamidy jsou v závislosti na stavu techniky nastaveny bezhalogenově s melaminkyanuratem jako ochranný prostředek proti ohni.

Řadové svornice společnosti Phoenix Contact jsou tím bez výjimky zcela bez obsahu halogenů.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít