Normy a směrnice

Normy a směrnice

Pravidla v přepěťové ochraně

Popisují uznávaný stav techniky a její realizace. Při výrobě i použití ochranných přístrojů.

Zpět na Přepěťová ochrana

Kategorie

 • Informace o NFPA 79
  Připraveno pro NFPA 79

  Zjistěte, jaké závazné požadavky vyplývají z normy NFPA 79 pro použití svodičů přepětí (SPD).

Zde najdete přehled důležitých norem a ustanovení pro oblast přepěťové ochrany.

Všeobecné normy k tématům ochrany před bleskem, ustanovení pro stavbu a k výběru svodičů přepětí

V různých normách jsou detailně popsány požadavky na instalaci a bezpečnost i použití produktů v různých aplikacích. Níže najdete seznam jednotlivých oblastí s hlavními tématy. Další odkazy nabízí vždy konkrétní označení příslušných mezinárodních norem.

 

Ochrana před bleskem, část 1: Všeobecné zásady
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 a VDE 0185-305-1

Ochrana před bleskem, část 2: Řízení rizika
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 a VDE 0185-305-2

Ochrana před bleskem, část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 a VDE 0185-305-3

Ochrana před bleskem, část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob –
Dodatek 5: Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro fotovoltaické systémy napájení

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 dodatek 5 (VDE 0185-305-3 dodatek 5)

Ochrana před bleskem, část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavebních zařízeních
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 a VDE 0185-305-4

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
ČSN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „Modifikace IEC“

Ochrany před přepětím nízkého napětí – část 22: Ochrany před přepětím pro použití v telekomunikačních sítích a sítích pro zpracování signálů – Zásady pro výběr a instalaci
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických instalací
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny.
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy – Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
ČSN CLC/TS 50544

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
Wind turbines –Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / ČSN DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

V některých zemích, zejména v USA, Číně, Norsku a Francii je nutné dále zohlednit další národní ustanovení. V oblasti fotovoltaiky činí nyní Francie velké pokroky.

Předpisy pro stavby silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím do 1000 V
ČSN DIN VDE 0100 / IEC 60364

Elektrické instalace budov – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických provozních prostředků – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Zřízení nízkonapěťových zařízení, část 4: Ochranná opatření, kapitola 44: Ochrana před přepětím, hlavní oddíl 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Zřízení silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím do 1000 V, část 540: Výběr a stavba elektrických provozních prostředků, uzemnění, ochranných vodičů a vodičů pro vyrovnání potenciálů
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 part 540

Zřízení silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím do 1000 V, část 4: Ochranná opatření, kapitola 41: Ochrana před zásahem elektrickým proudem
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* nové vydání: IEC 61643-11:2011

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím pro použití v telekomunikačních sítích a sítích pro zpracování signálů – Zásady pro výběr a instalaci
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
ČSN EN 50539-11

Klasifikace svodičů přepětí

Svodiče přepětí jsou provozní prostředky, jejichž podstatnými komponentami jsou varistory, supressorové diody nebo jiskřiště. Svodiče přepětí slouží na ochranu jiných elektrických provozních prostředků a elektrických zařízení proti nepřípustně vysokému přepětí a vytvoření vyrovnání potenciálů.

Svodiče přepětí se dělí podle své aplikace a ochranné funkce:

 • Svodiče přepětí pro použití v nízkonapěťových zařízení s jmenovitým napětím do 1000 V. Při výběru produktu a montáži je nutné zohlednit národní ustanovení pro stavbu nízkonapěťových zařízení, např. IEC 60364-5-53 část 534, resp. VDE 0100 část 534. Produktový standard představuje EN (IEC) 61643-11. Přístroje jsou rozděleny do 3 zkušebních tříd svodičů:

  Typ 1:Svodiče blesku pro vlivy v důsledku přímých nebo blízkých zásahů na ochranu instalace a provozních prostředků na rozhraních mezi ochrannými zónami před bleskem LPZ 0 a 1 (napájení budov). Svodiče typu 1 se v každém případě doporučují, pokud má budova zařízení ochrany před bleskem.

  Typ 2:Svodiče přepětí pro vlivy v důsledku vzdálených zásahů, indukční nebo kapacitní vazby a přepětí spínání na ochranu instalace, provozních prostředků a koncových přístrojů na rozhraních mezi ochrannými zónami před bleskem LPZ 1 a 2 (hlavní rozvody a podružné rozvaděče).

  Typ 3:Dodatečný svodič přepětí na ochranu obzvláště citlivých koncových přístrojů, v ochranné zóně před bleskem 1 nebo 2 pro další snížení úrovně napětí. Mohou to být přístroje pro polní instalaci v rozvodech nebo místně proměnlivé ochranné přístroje v oblasti zásuvky přímo před chráněným koncovým přístrojem.

  Obecné informace jsou uvedeny v aplikačním průvodci IEC 61643-12. Základy k ochraně před bleskem, konceptu ochranných zón před bleskem a k analýze rizik nabízí čtyři části normy EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Svodiče přepětí pro použití ve střídavých sítích se jmenovitým napětím až přes 200 kV. Produktový standard představuje EN (IEC) 60099 s částmi 1…5. Aplikace zejména v systémech se středním až vysokým napětím. Část 5 stanoví zásady pro volbu a použití svodičů přepětí.
 • Svodiče přepětí pro použití v komunikačních a signalizačních sítích pro ochranu před přímým nebo nepřímým účinkem zásahu bleskem a jiným transientním přepětím. K tomu patří také nízkonapěťové datové systémy, měřicí, řídicí a regulační proudové obvody a telekomunikační sítě s jmenovitým napětím do 1000 V střídavého napětí a 1500 V stejnosměrného napětí.

  Produktový standard je EN 61643-21 VDE 0845 část 3-1. Podle něj jsou přístroje rozděleny do kategorií A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 a D1, D2, aby bylo možné stanovit požadavky na zkoušky a výkonové třídy. Ochranný přístroj potom může být označován a zkoušen pro různé kategorie a výkonové třídy.

  Obecné informace jsou uvedeny v aplikačním průvodci IEC (TS) 61643-22. Doplňující informace jsou uvedeny ve VDE 0800… a VDE 0845… . Dále je nutné zohlednit národní normy.

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení – Část 2: Dílčí specifikace – Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky – Zkušební metody a všeobecné požadavky
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení – Část 2: Dílčí specifikace
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 14: Dílčí specifikace – Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Electromagnetic Interference Filters
UL 1283

Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 včetně
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 včetně
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) Část 1: Všeobecná pravidla
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý proud (AC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 2: Jističe
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Rozvaděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozvaděče
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

Předpisy o elektromagnetické slučitelnosti

Rušivé vysílání a odolnost proti rušení jsou podstatnými parametry pro posouzení elektromagnetické slučitelnosti. Zde najdete seznam nejdůležitěších norem z této oblasti.

Rušivé vysílání pro ... / Emission for…:
Obytná oblast …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Průmyslová oblast…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Odolnost pro … / Immunity for …:
obytné prostředí…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
průmyslové prostředí…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Meze pro emise harmonického proudu
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Omezování kolísání napětí a blikání
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Rázový impuls - zkouška odolnosti
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Magnetické pole síťového kmitočtu - zkouška odolnosti
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít