Zpět na přehled

Základy

Proudová přetížení a zkratové proudy často vznikají neočekávaně. Způsobují poruchy a přerušení běžícího provozu zařízení. Nepříjemným následkem může být výpadek výroby a náklady na opravu.

Minimalizujte škody odděleným zajištěním jednotlivých přístrojů nebo skupin přístrojů. Tímto způsobem jsou koncové přístroje optimálně chráněny před poškozením nebo zničením. Oblasti zařízení, které neleží v dotyčném proudovém obvodu, pracují bez přerušení dále, pokud to celkový proces umožňuje.

Jmenovité proudy spotřebičů

Elektrické spotřebiče  

Elektrické spotřebiče s rozdílnými jmenovitými proudy

U rozdílných jmenovitých proudů se doporučuje oddělené zajištění proudových obvodů. Pro každý jmenovitý proud jsou k dispozici vhodné přístrojové jističe.

Uvedeme několik příkladů:

 • Ventily: 0,5 až 4 A
 • Motory: 1 až 12 A
 • Relé: 0,5 až 5 A
 • Řídicí jednotky: 1 až 8 A
 • Senzory 0,5 až 2 A
Zpět nahoru

Proudová přetížení

Motor s indikací proudového přetížení  

Vypnutí proudového přetížení v sekundovém rozmezí až ke spodní hranici minutového rozmezí

Proudové přetížení vzniká, když koncový přístroj neočekávaně odebírá vyšší proud než plánovaný jmenovitý proud. K takovým situacím dochází například kvůli zablokovanému pohonu. I dočasné rozběhové proudy strojů jsou proudová přetížení. Sice je lze v zásadě předvídat, ale mohou v závislosti na zatížení stroje v okamžiku rozběhu kolísat.

Při výběru vhodných pojistek nebo jističe pro takové proudové obvody je třeba zohlednit tyto podmínky. K bezpečnému vypnutí by mělo dojít v sekundovém rozmezí až ke spodní hranici minutového rozmezí.

Zpět nahoru

Zkratové proudy

Motor s indikací zkratového proudu  

Odpojení zkratových proudů v rozmezí milisekund

Zkraty mohou vznikat při poškození izolace mezi vodiči, které vedou provozní napětí. Typické ochranné přístroje pro vypnutí zkratových proudů jsou tavné pojistky nebo jističe s různými mechanizmy vybavování.

Zkratové proudy by měly být bezpečně odpojeny v rozmezí milisekund.

Zpět nahoru

Parazitní proudy

Parazitní proudy vznikají u poškozené izolace a při zkratech mezi díly pod napětím a zemí. Takové poruchy mohou vést k život ohrožujícím dotykovým napětím pro lidi a zvířata.

Proudové chrániče během několika milisekund vypnou oblasti zařízení, ve kterých došlo k takové poruše. Taková ochranná zařízení zde nejsou posuzována.

Zpět nahoru

Vliv délky vedení na chování při vypnutí

Dlouhé trasy vedení omezí v případě poruchy potřebný rozběhový proud. Tím mohou zpozdit nebo zabránit vypnutí.

Maximálně použitelná délka vedení mezi elektrickým napájením a koncovým přístrojem závisí na následujících kritériích:

 • Maximální proud elektrického napájení
 • Vnitřní odpor jističe
 • Odpor vedení

Odpor vedení je závislý na délce vedení a průřezu vodiče. Z toho důvodu by měla být při instalaci ze zásady zvolena ta nejkratší dráha vedení.

Elektrické napájení a spotřebiče

Délku a průřez určují podmínky vypnutí pro přístrojový jistič

Odpor vedení působí proti zkratovému proudu. U málo výkonných napěťových zdrojů může být zkratový proud odporem vedení omezen tak, že ochranné zařízení nemůže již tento proud považovat za zkratový proud. Na příkladu u výkonových jističů s charakteristikou C leží horní mez vybavování výrazně nad jmenovitým proudem. Proto u těchto bezpečnostních zařízení může zejména v případě zkratu dojít k opožděnému vypnutí.

Optimalizované ochranné přístroje s charakteristikou SFB nebo aktivním omezením proudu včas rozpoznají překročení jmenovitého proudu.

Zpět nahoru

Výpočet vedení

K vypočítání maximálně použitelné délky vedení jsou potřebné následující údaje:

Rmaxmaximální celkový odpor
Ujmenovité napětí
ICBjmenovitý proud přístrojového jističe
xIfaktor vybavení podle proudové charakteristiky / násobek jmenovitého proudu
RLmaxmaximální odpor vedení
RCB1Avnitřní odpor přístrojového jističe 1A
Lmaxmaximální délka vedení
Aprůřez vodiče
ρspecifický odpor vedení Rho, (Cu 0,01786)
Zpět nahoru

Příklad

Pro následující příklad výpočtu byly použity tyto hodnoty:

U24 V DC
xI15 (z charakteristiky M1)
ICB1 A
RCB1A1,1 (z tabulky pro jmenovité proudy a vnitřní odpory termomagnetických jističů)
P0,01786 (měď)
A1,5 mm2 (přijato)
Zpět nahoru

Výpočet

Příklad výpočtu k délce vedení  

Příklad výpočtu k délce vedení

Zde vidíte vzorový výpočet ve třech krocích:

 1. Celkový odpor proudového obvodu
 2. maximální odpor vedení
 3. maximální délka vedení
Zpět nahoru

Hlavní a pomocné kontakty

Hlavní a pomocné kontakty přístrojových jističů  

Poloha pomocných kontaktů v závislosti na stavu sepnutí hlavního kontaktu

Mnohé přístrojové jističe mají dodatečné pomocné kontakty. Umožňují dálkové zjišťování spínacích stavů a hlášení poruch.

Legenda:

Power = hlavní kontakt
Signal = pomocný kontakt
NO = spínač (obvykle otevřený)
NC = rozpojovač (obvykle zavřený)
C = společný kontakt přepínače (common)

Zpět nahoru

Označení přípojek

KontaktyOznačení
Hlavní kontaktyjednotlivě: 1-2
 ve skupinách: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
Pomocné kontaktySpínače jednotlivě: 13-14
 Spínače ve skupinách: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 Rozpojovače jednotlivě: 11-12
 Rozpojovače ve skupině: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít