Zpět na přehled

Kontrola kvality elektrických spojení

Mechanická pevnost – IEC 60947-7-1/-2

Mechanická pevnost bodu připojení se ověřuje v pokusu zaměřeném na praxi. K tomuto účelu jsou body připojení řadových svornic opakovaně zapojeny bez kvalitativních ztrát propojení svornice. Svornice se pětkrát propojí a rozpojí tuhými vodiči jmenovitého průřezu s utahovacím momentem podle údajů výrobce. Zkouška se provádí na prostřední svornici bloku s pěti svornicemi. Před testem a po něm musí svornice projít zkouškou poklesu napětí. Bod připojení musí vydržet opakované zapojování bez patrného poškození. Pokles napětí před zkouškou a po ní nesmí překročit 3,2 mV, popř. 1,5 násobek hodnoty naměřené na počátku zkoušky. Řadové svornice od společnosti Phoenix ‍Contact jsou vhodné k opakovanému zapojování bez patrné ztráty kvality. Šířka pásma možného zapojení a odpojení dosahuje podle techniky připojení až 5 000 cyklů.

Zpět nahoru

Zkouška ohybem: test pružnosti – IEC 60947-7-1/-2

Zkušební zařízení podle normy  

Zkušební zařízení podle normy

Odborně propojené řadové svornice musí nabízet vysokou míru mechanické bezpečnosti. K tomu patří spolehlivé upevnění vodiče. Pro tyto účely se provádějí zkoušky s tuhými a pružnými vodiči nejmenších průřezů, jmenovitých průřezů a maximálních průřezů. Svisle upevněná svornice se zapojí s vodičem. Na konec vodiče se zavěsí zkušební hmotnost odpovídající průřezu. Vodič se vede otvorem umístěným 37,5 mm od středu rotujícího kotouče a otočí se 135krát kolem své vlastní osy. V oblasti svornice se nesmí objevit žádná poškození na vodiči. Kontakt musí poté obstát ve zkoušce vytažení vodiče. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou konstruovány tak, aby byl vodič připojen ke svornici šetrně. Tím zůstanou vodiče a kontaktní místa neporušené a vykazují stejné vlastnosti i po opakovaném zapojení.

Zpět nahoru

Průřez

[mm2]

Průřez

AWG

Vzdálenost H

[mm]

Kostra

[kg]

Tažná síla

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Průřez

[mm2]

Průřez

AWG

Vzdálenost H

[mm]

Kostra

[kg]

Tažná síla

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Zkouška vytažení vodiče – IEC 60947-7-1/-2

Uchycení tažné síly na pružinovou svornici s průřezem 10 mm2  

Uchycení tažné síly na pružinovou svornici s průřezem 10 mm2

Na bod připojení mohou během propojení nebo provozu působit tažné síly. Proto musí odborně propojené řadové svornice nabízet vysokou míru mechanické bezpečnosti. Ke zkoušce zatížení bodu připojení tahem je třeba, aby bod připojení odolal na 60 sekund určené, na průřezu závislé, tažné síle. Tento test se provádí v návaznosti na zkoušku ohybem. Přímou posloupnost zkoušek je přitom třeba vidět jako zpřísnění požadavků. Tažná síla zatěžuje vodič v bodu připojení. Vodič musí bez poškození držet v bodu připojení. Výsledky zkoušky řadových svornic od společnosti Phoenix Contact jsou až 150 % nad požadovanými minimálními hodnotami.

Zpět nahoru

Síly pro vytažení vodiče podle norem DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Tabulka 5 - Kontrolní hodnoty pro zkoušku ohýbáním a vytažením kulatých měděných vodičů.

Průřez vodiče

[mm2]

Průřez vodiče

AWG / kcmil

Tažná síla

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Průřez vodiče

[mm2]

Průřez vodiče

AWG / kcmil

Tažná síla

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Zpět nahoru

Pevné usazení řadové svornice – IEC 60947-7-1/-2

Kontrola pevného usazení řadové svornice  

Kontrola pevného usazení řadové svornice

Vedle spolehlivého zapojení kontaktů vodiče musí řadová svornice zachytit síly sama, aniž by se uvolnila ze svého upevňovacího podkladu. Dále nesmí dojít k nepřípustnému poškození. Ke kontrole pevného usazení se řadová svornice namontuje na normovanou nosnou lištu podle údajů výrobce. Poté se ocelové tyče v délce 150 mm upnou do bodů připojení. Na body připojení a zajištění svornice působí přes pákovou dráhu 100 mm na průřezu závislé tažné a tlakové síly. Přitom se řadová svornice nesmí uvolnit z lišty ani ulomit. Konstrukčním provedením řadových svornic od společnosti Phoenix Contact je zaručeno spolehlivé a pevné usazení na různých systémech nosných lišt.

Zpět nahoru

Průřez

[mm2]

Průřez

AWG

Síla

[N]

Průměr ocelové tyče

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Průřez

[mm2]

Průřez

AWG

Síla

[N]

Průměr ocelové tyče

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Dielektrická zkouška – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

K prokázání dostačujících drah plazivých proudů je použita následující elektrická zkouška. Vytvoření odpovídajícího zkušebního napětí testuje dostatečné dráhy mezi potenciály dvou sousedících řadových svornic a mezi řadovou svornicí a montážní lištou. Jmenovité izolační napětí (Ui) je hodnota maximálního efektivního nebo stejnosměrného napětí, které se při použití dle určení smí trvale vyskytnout. Zkušební napětí musí být připojeno po dobu více než 60 sekund. Jako základ platí přiřazení podle zobrazené tabulky.

Jmenovité izolační napětí
Ui

[V]

Zkušební napětí

(efektivní)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Jmenovité izolační napětí
Ui

[V]

Zkušební napětí

(efektivní)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
Během zkoušky nesmí nastat přeskok ani průraz. Plazivé proudy musí zůstat nižší než 100 mA.
UL 1059
Zkušební napětí = 1000 V + 2 x jmenovité izolační napětí Ui. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact se
jmenovitým izolačním napětím 800 V procházejí průběžně dielektrickou zkouškou při napětí 2000 V~.

Zpět nahoru

Zkouška napěťovým impulzem – IEC 60947-7-1/-2

Osciloskop ukazuje časový průběh impulzu rázového napětí  

Časový průběh impulzu rázového napětí

Zkouška napěťovým impulzem prokazuje přítomnost dostatečně velkých vzdušných vzdáleností mezi dvěma sousedními potenciály. Zkouška napěťovým impulzem je provedena pětkrát v časových odstupech minimálně 1 s. Zkouška proběhne u každé polarity v závislosti na jmenovitém izolačním napětí. Sleduje se vzdálenost mezi sousedními řadovými svornicemi, případně mezi řadovou svornicí a lištou. Během zkoušky nesmí nastat nežádoucí průraz. Jmenovitá rázová napětí řadových svornic od společnosti Phoenix Contact jsou 6, resp. 8 kV. Zdokumentovaná provozní napětí svornic jsou tímto účinně potvrzena pro provozně bezpečné aplikace.

Zpět nahoru

Zkouška poklesu napětí – IEC 60947-7-1/-2

Zkouška poklesu napětí v bodech připojení  

Zkouška poklesu napětí v bodech připojení

V každém bodu připojení řadové svornice se podle techniky připojení kontaktuje jeden nebo několik vodičů. Přenos proudu je silně ovlivněn elektrickým odporem mezi vodičem a proudovou přípojkou. Vysoce kvalitní kontakty zajišťují plynotěsné spojení. Jen tak lze zaručit trvale spolehlivé spojení. Tato elektrická zkouška proto zjišťuje pokles napětí na řadové svornici (dva body připojení). Díky tomu lze vyhodnotit přechodový odpor a kvalitu kontaktů. Řadové svornice se propojují jmenovitým průřezem. Pro měření se svornice zatěžují zkušebním stejnosměrným proudem, který odpovídá 0,1 násobku proudové kapacity jmenovitého průřezu. Pokles napětí se hodnotí ve vzdálenosti ≤ 10 mm od středu bodu připojení. Při teplotě prostředí ~ 20 °C nesmí pokles napětí před zkouškou a po ní překročit 3,2 mV na řadovou svornici a 1,5násobek hodnoty naměřené na počátku zkoušky. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact vykazují nižší hodnoty až o 60 % ve srovnání s mezními hodnotami požadovanými v normách.

Zpět nahoru

Jmenovitý průřez

[mm2]

Proudová kapacita

[A]

Jmenovitý průřez

AWG

Proudová kapacita

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Jmenovitý průřez

[mm2]

Proudová kapacita

[A]

Jmenovitý průřez

AWG

Proudová kapacita

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Zkouška oteplení – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Ohřev řadové svornice musí zůstávat co možná nejnižší. Přechodový odpor musí být co nejnižší. V tomto testu se dokumentují uvedené hodnoty za pokojové teploty pod zátěží zkušebním proudem.

IEC 60947-7-1/-2

Na lištu se vodorovně namontuje pět svornic a připojí se v řadě smyčky vodičů v délce 1 m nebo 2 m o jmenovitém průřezu. Řadové svornice se zatěžují zkušebním proudem odpovídajícím proudové kapacitě jmenovitého průřezu. Dokumentuje se ohřev prostřední svornice. Při teplotě prostředí ~20 °C je přípustný ohřev svornice nejvýše o 45 K. Nakonec se na svornici provede zkouška poklesu napětí.

UL 1059

Průběh odpovídá v podstatě zkoušce IEC, avšak délky vodičů se liší. Na lištu se vedle sebe vodorovně namontují tři svornice. Měření probíhá při teplotě okolí 25 °C, přičemž je povolen maximální ohřev 30 K (měřeno co nejblíže k bodu připojení). Vzhledem k vysoce kvalitním materiálům kontaktů v řadových svornicích od společnosti Phoenix ‍Contact nabízejí všechny techniky připojení nižší hodnoty ohřevu, než vyžadují uvedené normy.

Zpět nahoru

Proudová kapacita

Norma IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/DIN VDE 0611‑1 stanoví zkušební proudy uvedené v tabulce vedle pro jednotlivé průřezy vodiče. Příslušné proudy jsou uvedeny u dat připojení jednotlivých svornic. Jsou základem typové zkoušky řadových svornic.

Zkušební proudy podle normy IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1

Tabulka 5           
Jmenovitý průřez[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Zkušební proud[A]46913,517,52432415776
Jmenovitý průřez[mm2]2535507095120150185240300
Zkušební proud[A]101125150192232269309353415520
Tabulka 5           
Jmenovitý průřez[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Zkušební proud[A]46913,517,52432415776
Jmenovitý průřez[mm2]2535507095120150185240300
Zkušební proud[A]101125150192232269309353415520
Zpět nahoru

Základní a zátěžová křivka, zkušební sestava, teplota okolí

Zátěžová křivka pro zásuvné řadové svornice  

Zátěžová křivka pro zásuvné řadové svornice

Pro určení proudové kapacity výměnných řadových svornic se volí uspořádání s různým počtem pólů, která jsou elektricky spojena vodiči se stejným průřezem do řady. Pro praktické určení zátěžových křivek je zjišťována proudová kapacita pro výměnné řadové svornice dle normy DIN EN 60512-5-1. Současně je při zatížení s různými intenzitami proudu (např. 10 A, 17,5 A, 24 A a 32 A) a po nastavení teplotní rovnováhy měřeno maximální zvýšení teploty vyskytující se na zkušebních kusech. S ohledem na horní hranici teploty izolačního materiálu, zde se stále předpokládá 100 °C, vyplývá z těchto hodnot zátěžová křivka závislá na teplotě okolí, „základní křivka“.

Dle normy DIN EN 60512-5-2 je stanovena upravená křivka zatížení, „zátěžová křivka“. V souladu s touto normou je současně přípustný zátěžový proud 0,8násobkem příslušného vztažného proudu. Redukční faktor „zohledňuje exemplární rozptýlení v kontaktním systému konektorů. Dále výkyvy při měření teploty a v měřicím zařízení“. Pro velkou část výrobků této části katalogu jsou uvedeny zátěžové křivky pro 2-, 5-, 10- a 15pólové uspořádání.

Zpět nahoru

SCCR – Short Circuit Current Rating

V NEC (National Electrical Code) je od dubna 2006 vyžadován pro průmyslové řídicí jednotky údaj o zkratové odolnosti. Výpočet těchto hodnot SCCR (Short Circuit Current Rating) lze provést pomocí UL 508A. V USA musí být výpočet souhrnně uveden na typovém štítku každého průmyslového rozváděče pro všechny hlavní proudové okruhy včetně napájení řídicího napětí. UL 508A – v tabulce SB 4.1 jsou uvedeny standardní hodnoty pro nespecifikované komponenty. Pro řadové svornice je zde schválena hodnota 10 kA. Společnost Phoenix Contact vyrábí velký počet výrobků s výrazně vyššími hodnotami SCCR. Řadové svornice systému CLIPLINE complete jsou jednotně dokumentovány s hodnotami SCCR 100 kA. Detailně jsou hodnoty SCCR řadových svornic od společnosti Phoenix Contact uvedeny v souboru UL-File s číslem E60425. Takzvaný UL-File je v databázi UL zanesen pod následujícím odkazem a lze ho pod tímto odkazem i vyvolat:

Zpět nahoru

Krátkodobý výdržný proud – IEC 60947-7-1/-2

Nejvyšší bezpečnost kontaktu, zobrazeno na zásuvné pružinové svornici  

Nejvyšší bezpečnost kontaktu, i při vnějším přetížení

Řadové svornice musí v praxi přestát bez poškození i zkratové proudy, dokud příslušné bezpečnostní zařízení neodpojí proud. To může trvat až několik desetin sekundy. Pro zkoušku se na upevňovací podklad namontuje jedna řadová svornice a propojí se s vodičem o jmenovitém průřezu. Řadové svornice ochranného vodiče se ve třech průchodech zatíží na jednu sekundu hustotou proudu 120 A/mm2 jmenovitého průřezu. Požadavek je splněn, pokud po zkoušce není zjištěno žádné poškození jednotlivých dílů a je zaručeno další použití. Před zkouškou a po ní musí řadová svornice obstát ve zkoušce poklesu napětí. Pokles napětí před zkouškou a po ní nesmí přitom překročit 3,2 mV na řadovou svornici a 1,5násobek hodnoty naměřené před zkouškou. V případě svornice pro velký proud 240 mm2 od společnosti Phoenix Contact se svornicí vedou tři zkušební proudové rázy v hodnotě 28 800 A po dobu jedné sekundy, aniž by došlo ke snížení kvality.

Zpět nahoru

Zkouška koroze – DIN 50018

Kovové díly po zkoušce koroze  

Kovové díly po zkoušce koroze

Klíčová role kovových dílů elektrických propojení se projevuje zejména v agresivním prostředí. Nekorodující oblasti kontaktů jsou předpokladem pro nízkoohmová a tím pádem vodivá spojení. Zkušební postup popisuje zkoušku koroze v klimatu kondenzátu s atmosférou s obsahem oxidu siřičitého. Přitom se tvoří kyselá spojení < Ph 7, která narušují kovové povrchy. Do zkušební komory jsou zavedeny dva litry destilované vody a litr plynného SO2. Při zkušební teplotě 40 °C se během testu tvoří kyselina siřičitá. Po osmi hodinách testovací doby schnou zkušební vzorky 16 hodin při otevřených dveřích. Pro bližší zobrazení vlivu korozní zkoušky na kontaktní místo následují po skončení zkoušky kromě vizuální kontroly zkušebních kusů ještě měření přechodového odporu. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact vytvářejí kvalitní, plynotěsná propojení. Toto propojení nemohou ovlivnit ani agresivní média.

Zpět nahoru

Zkouška odolnosti proti stárnutí – IEC 60947-7-1/-2

Proud a teplota v časové závislosti  

Proud a teplota v časové závislosti

Z hlediska dlouhé životnosti řadových svornic hraje také proces stárnutí důležitou roli. V této zkoušce se prokazuje kvalita kontaktů za simulovaného stárnutí. K simulaci víceletého používání se pět řadových svornic upne vodorovně na lištu a propojí se do řady vodičů o jmenovitém průřezu. Pokles napětí je měřen na každé řadové svornici. Tyto svornice jsou propojeny vodiči o minimální délce 300 mm. Spodní hranice teploty v klimatizační skříni je nastavena na 20 °C a horní hranice teploty na 85 °C. Během zahřívání a 10minutové prodlevy s maximální teplotou proudí zapojením jmenovitý proud. Tím je dosaženo maximální přípustné provozní teploty zkušebního kusu (maximálně 130 °C). Následuje ochlazovací fáze. Pokles napětí se měří vždy po 24 cyklech v ochlazeném stavu (cca 20 °C). Zkouška obsahuje celkem 192 cyklů. Pokles napětí nesmí překročit zpočátku 3,2 mV, v průběhu zkoušky, popř. po ní, 4,8 mV, příp. 1,5násobek hodnoty naměřené po 24. cyklu. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou konstruovány pro mimořádnou životnost i za ztížených teplotních podmínek. Umělé hmoty a kovové díly nabízejí dostatečné bezpečnostní rezervy.

Zpět nahoru

Zkouška životního prostředí – IEC 60068-2-42/43

Mechanická a elektrická životnost řadových svornic přímo závisí na použitých kovových dílech a izolačních materiálech. K hodnocení klimatických vlivů na elektrické spoje se řadové svornice vystavují různým zkouškám simulace životního prostředí. Těmto zkouškám se podrobují kontaktní místa vodičů i nožová oddělovací místa a zkušební kontakty. Hodnoticími kritérii jsou průchozí odpory, pevnost spoje vodiče a optické posouzení kontaktních míst po jednotlivých zkouškách.

  • 10denní skladování v agresivní průmyslové atmosféře s obsahem SO2 při teplotě 25 °C a vlhkosti vzduchu 75 %.
  • 4denní skladování v agresivní atmosféře s obsahem H2S při teplotě 25 °C a vlhkosti vzduchu 75 %.

Průchozí odpor nesmí překročit 1,5násobek počáteční hodnoty po skončení zkoušky. Funkce svornice musí být zaručena bez omezení. Použitím kvalitních slitin mědi odolných proti korozi je dosažen vysoký standard kvality řadových svornic od společnosti Phoenix Contact.

Zpět nahoru

Zkouška solnou mlhou – IEC 60068‑2‑11/-52

Push-in Technology zkouška solnou mlhou  

Push-in Technology zkouška solnou mlhou

Speciálně pro konstrukci lodí musí technické komponenty trvale fungovat v korozivní atmosféře. Obsah soli ve vzduchu, ve spojení se zvýšenou vlhkostí, klade vysoké požadavky na použité kovové díly. Na základě výše uvedené normy lze simulovat zatěžování v mořském klimatu.

Odolnost materiálů se testuje pomocí solné mlhy v korozivní atmosféře. Zkušební kusy jsou vloženy do zkušební komory a jemným dávkováním postříkány 5% roztokem chloridu sodného (NaCl: hodnota pH 6,5–7,2) při teplotě 35 °C po dobu 96 hodin.

Pro bližší popis vlivu této zkoušky koroze na kontaktní místo následuje po skončení zkoušky kromě vizuální kontroly zkušebních kusů elektrická zkouška.

Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact všech technik připojení vytvářejí plynotěsná spojení. To znamená, že místo kontaktu je i za extrémních klimatických podmínek chráněno před korozí.

Zpět nahoru

Zkouška teplotním šokem – DIN EN 60352 T4

Diagram ke zkoušce poklesu napětí na více než 200 zkušebních kusech po testu  

Zkouška poklesu napětí na více než 200 zkušebních kusech po testu

V technologii procesů dochází často k rychlým změnám teploty v blízkosti procesních zdrojů tepla a chladu. Na základě této zkoušky se dokládá trvale vysoká kvalita kontaktů v bodech připojení i za rychlých změn teplot. Pro zkoušku se na upevňovací podklad namontuje pět řadových svornic a zapojí s vodičem o jmenovitém průřezu. Instalace je pomocí dvoukomorového systému vystavena rychlým změnám teplot. Teploty jsou na horní a dolní hranici rozpětí teplot dané řadové svornice. To je zpravidla teplotní rozsah od −60 °C do +100 °C. Doba prodlevy v klimatizační komoře činí vždy 45 minut, přičemž změna proběhne během několika málo sekund. Tato změna se provádí ve více něž 100 cyklech. Požadavek je splněn, pokud po zkoušce není zjištěno žádné poškození jednotlivých dílů a je zaručeno další použití.

Zpět nahoru

Vibrační zkouška – DIN EN 61373

Vibrační test  

Vibrační test

Širokopásmové šumy (stupeň závažnosti podle normy DIN EN 50155)

V dopravní technice jsou řadové svornice neustále vystaveny vibracím a otřesům. Tyto vibrace se vyskytují především v blízkosti motorů, rotujících pohonů a náprav. K napodobení vibrací vyskytujících se v praxi se zkušební kusy vystavují širokopásmovým, rušivým kmitům. Na řadové svornici a připojeném vodiči tak dochází ke zrychlení, jež odpovídá realitě. Při zkoušce kategorie 1 B se prochází frekvenčním rozsahem 5 Hz až 150 Hz. Efektivní hodnota zrychlení činí až 5,72 m/s2. Zkušební kusy se testují ve třech osách (X, Y, Z) každých 5 hodin. Jako další zátěž k vibracím se elektrický kontakt během zkoušky sleduje. Na řadových svornicích se nesmí projevit poškození, které by negativně ovlivňovalo jejich další použití. Během zkoušky není navíc přípustné žádné přerušení kontaktů > 1 µs. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact pro všechny techniky připojení splňují tyto vysoké požadavky na odolnost proti vibracím.

Zpět nahoru

Vibrační zkouška - IEC 60068-2-6

Vibrační zkouška  

Vibrační zkouška

Tato zkouška slouží k prokázání odolnosti vůči vibracím u svorkového spojení při působení trvalých vibrací. Na zkušební kus se přenášejí harmonické, sinusové kmity k simulaci rotujících, pulzujících nebo oscilujících sil. Zkouška probíhá ve všech třech prostorových osách (X, Y, Z). Zkouška prochází frekvenčním rozsahem od 5 Hz do 150 Hz. Rychlost je jedna oktáva za minutu. Efektivní hodnota zrychlení činí až 40 m/s2. Zkušební kusy se testují ve třech osách (X, Y, Z) každé 2 hodiny.

Na řadových svornicích se nesmí projevit poškození, které by negativně ovlivňovalo jejich další použití. Navíc není přípustné přerušení kontaktů během zkoušky > 1 μs. Průchozí odpor se měří před zkouškou a po ní.

Všechny techniky připojení dosahují normovaných požadavků bez přerušení elektrického kontaktu. Proto se hodí především pro náročné aplikace, při kterých musí být zaručena funkce svorkového spojení i během otřesů.

Zpět nahoru

Zkouška rázem – IEC 60068‑2‑27

Graf rázu s 3 ms/350 g  

Graf rázu s 3 ms/350 g

Tento test se používá pro vyzkoušení a dokumentaci odolnosti spojení svornic vůči nepravidelně se vyskytujícím rázům s různou energií. Při simulaci zatížení v železniční dopravě se převezmou stupně závažnosti z norem DIN EN 50155, popř. DIN EN 61373 (evropská norma pro železniční aplikace). K definici rázu se zadává zrychlení a doba trvání. Podle normy IEC 60068-2-27 jsou předepsány vždy tři pozitivní a negativní rázy ve všech třech prostorových osách (X, Y, Z). Simulovaná zrychlení dosahují hodnoty 50 m/s2 při době trvání rázu 30 ms. Na spojení svornic se nesmí projevit poškození, které by ovlivňovalo další použití. Na zkušebních kusech se sleduje chování kontaktu během zkoušky. Při použití železniční normy nejsou přípustná žádná přerušení kontaktů > 1 μs. Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact procházejí tímto rázovým zatížením úspěšně a hodí se pro aplikace v prostředí s nejextrémnějšími otřesy.

Zpět nahoru

Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů – IEC 60947-7-1 / UL 1059

Kontrola rozměrů vzdušných drah a drah plazivých proudů zaručuje dostatečné elektrické izolační vlastnosti z hlediska

  • použití
  • očekávaného znečištění
  • Podmínky okolí

Jsou stanoveny minimální dráhy dle norem IEC 60947-1, respektive UL 1059. Důkaz se provádí mezi dvěma sousedními řadovými svornicemi a upevňovacím podkladem při dodržení nejkratších vzdáleností.

Pro vzdušnou vzdálenost platí: Vzdušná vzdálenost je nejkratší vzdálenost vzduchem mezi dvěma vodivými díly. Rozhodující pro dimenzování minimálních vzdušných vzdáleností jsou jmenovité rázové napětí a přepěťová kategorie řadové svornice.

Pro dráhy plazivých proudů platí: Dráha plazivých proudů je nejkratší vzdálenost podél existujícího izolačního tělesa mezi dvěma vodivými díly. Rozhodující pro stanovení minimální dráhy plazivých proudů je jmenovité napětí, stupeň znečištění a skupina izolačního materiálu řadové svornice. Minimální hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných norem.

IEC 60947-7-1
Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou zařazeny v přepěťové kategorii III, se stupněm znečištění 3 a vyrobeny s požadovanými drahami.

UL 1059
Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou zpravidla konstruovány pro jmenovité napětí 600 V ve skupině C. Podrobné informace jsou uvedeny v datových listech nebo v dokumentaci katalogu.

UL
Skupina užití
Definice

Maximální napětí

[V]

AOvládací prvky, konzoly apod.

150

300

600

BBěžný přístroj, včetně kancelářských a elektronických přístrojů na zpracování dat a podobných přístrojů

150

300

600

CPrůmyslové aplikace, bez omezení

150

300

600

DPrůmyslové aplikace, provozní prostředky s omezenými výkonovými parametry (Limited rating)

300

600

UL
Skupina užití
Definice

Maximální napětí

[V]

AOvládací prvky, konzoly apod.

150

300

600

BBěžný přístroj, včetně kancelářských a elektronických přístrojů na zpracování dat a podobných přístrojů

150

300

600

CPrůmyslové aplikace, bez omezení

150

300

600

DPrůmyslové aplikace, provozní prostředky s omezenými výkonovými parametry (Limited rating)

300

600

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít