Valmiina haasteisiin

Phoenix Contact ja turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus on tärkeä aihe. Phoenix Contactin tuotteet, koulutukset ja TÜV-sertifioidut asiantuntijat auttavat täyttämään konedirektiivin ja prosessiteollisuuden turvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoamme asiakkaalle valmiuden ihmisten ja koneiden suojaamiseen.

Let's get #FitForSafety


Mies vuorikiipeilemässä
Kyltti, jossa on teksti "Fit for Safety"

Mitä on toiminnallinen turvallisuus?

Älykkäiden järjestelmien kehittäjänä ja valmistajana olet suuren haasteen edessä. Jokainen tarkkaankin mietitty järjestelmä sisältää vakavia riskejä, jotka uhkaavat sen välitöntä ympäristöä. Toiminnallisen turvallisuuden standardit ja direktiivit tarkoittavat luotettavaa __ henkilöiden, ympäristön ja koneiden suojausta__. Ne kuvaavat riskien hallintaa automatisoitujen turvajärjestelmien avulla. Ratkaisevaa järjestelmän turvallisuuden kannalta on turvallisuuteen liittyvien (ohjaus-) järjestelmien ja muiden riskejä vähentävien toimenpiteiden oikea soveltaminen. Kriittisen virheen esiintyessä ohjaus huolehtii turvallisen tilan saavuttamisesta.

Toiminnallista turvallisuutta säädellään laeilla. Yksi tärkeimmistä koneenrakennusta koskevista standardeista on EN ISO 13849-1. Siinä säädellään sitä, mitkä turvamääräykset koneen on täytettävä. Standardisarja IEC 61511 säätelee prosessiteollisuuden järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden soveltamista. Tärkeitä turvallisuuteen liittyvien toimintojen luotettavuuden parametreja ovat turvallisuuden eheystaso (SIL) ja suoritustaso (PL).

Koneenrakennusta ja työntekijöitä

Konedirektiivi Vaatimukset koneturvallisuudelle Euroopan talousalueella

Kuuluvatko tuotteesi konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan? Haluatko tuoda ne Euroopan sisämarkkinoille? Siinä tapauksessa tulee huomioida sitä koskevat konedirektiivin vaatimukset. Kone voi saada CE-merkinnän vain, jos vaatimuksia on noudatettu kattavasti. Euroopan talousalueella koneen rajoittamaton markkinoille tuonti ja käyttö edellyttää tätä merkintää.

Koneturvallisuuden globaalit trendit
Suoritustason ja turvallisuuden eheystason uudet vaatimukset
Kuinka toiminnalliselle turvallisuudelle suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) osalta asetetut vaatimukset muuttuvat lähitulevaisuudessa? Kansainvälisiä turvallisuusstandardeja ISO 13849 ja IEC 62061 muokataan parhaillaan. Uudistuksia odotetaan myös turvallisuuteen liittyvien ohjelmistojen ja kyberturvallisuuden alalla.
Katso lisätietoja
Tuotantojärjestelmä

Koneturvallisuus maailmanlaajuisesti Lainsäädäntö maailman eri osissa

Maailmankartta
Maailmankartta
Maailmankartta
Maailmankartta
Maailmankartta

 • Perustavanlaatuiset turvallisuusvaatimukset on määritelty konedirektiivin liitteessä I.
 • Suunnittelu tapahtuu yhdenmukaistettujen standardien mukaan.
 • Näiden yhdenmukaistettujen standardien soveltamiseen liittyy vaatimustenmukaisuusolettama.
 • Standardin soveltaminen on vapaaehtoista. Poikkeavat ratkaisut ovat mahdollisia.
 • Viranomaisten hyväksyntöjä tai lupia markkinoille saattamiseen ei lähtökohtaisesti vaadita.
 • Valmistaja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, kolmannen laitoksen myöntämää sertifikaattia ei vaadita.
 • Tuote merkitään CE-merkinnällä, ei tarkastusmerkinnällä.
 • Velvollisuus kolmannen laitoksen ("ilmoitettu laitos") käyttämiseen on vain määrättyjen riskituotteiden kohdalla.
 • Valtion rooli rajoittuu markkinoiden valvontaan.

Maailmankartta

 • Olennaisia velvoittavia työsuojelulakeja on kuvattu OSHA-standardeissa (Occupational Safety & Health Administration), jotka koskevat järjestelmän vastuullista haltijaa.
 • OSHA-standardeista saadaan välillisesti koneiden ja turvakomponenttien valmistajia koskevia vaatimuksia.
 • Tuotevastuutapauksessa käytetään hyvin usein ANSI-standardeja siviilioikeusmenettelyjen puitteissa.
 • Vaikka ANSI-standardien soveltaminen ei ole lakisääteisesti velvoittavaa, yksityisoikeudelliset sopimukset antavat niille "osittain velvoittavan" luonteen.
 • Monissa tapauksissa ANSI- ja UL-standardit poikkeavat kansainvälisistä tai eurooppalaisista standardeista.
 • Yhdysvalloissa ei ole valtiollista markkinoiden valvontaa. Järjestelmän käyttöönotossa tarvitaan NRTL:n (Nationally Recognized Testing Laboratory) tarkastusmerkintä.

Maailmankartta

 • Merkittävää markkinavalvontaa ei ole, mutta tullissa suoritetaan tarkastuksia.
 • Monia kansainvälisiä standardeja on sisällytetty Kiinan koneturvallisuutta koskevaan säännöstöön, mutta ne eivät ole aina ajankohtaisia.
 • Koneiden ei tarvitse olla CCC-sertifioituja, mutta se vaaditaan keskeisiltä koneen komponenteilta.
 • Kansallisten standardien ja alan standardien lisäksi on myös lukuisia paikallisia ja yritysten sisäisiä standardeja.

Maailmankartta

 • Tavaroiden tuonnissa on lakisääteisiä määräyksiä [Lei N°8078 art. 8] ja epäsuoria koneita ja komponentteja koskevia määräyksiä [NR12 § 12.134].
 • Tällä hetkellä voimassa ei ole yleistä pakollista sertifiointia. Tulevaisuudessa on odotettavissa pakollinen sertifiointi määrätyille turvallisuusteknisille tuotteille.
 • Eurooppalaisten ja amerikkalaisten laitosten tai viranomaisten myöntämät sertifioinnit hyväksytään vain molemminpuolisten hyväksyntöjen puitteissa.
 • Valvonta voidaan suorittaa tehdastarkastuksilla (myös ilmoittamattomilla).
 • Kansainvälisiä standardeja voidaan soveltaa vain, jos käytettävissä ei ole kansallisia standardeja. Näissä kansallisissa standardeissa on osittain tiukemmat vaatimukset kuin kansainvälisissä standardeissa.
 • Jos kone aiheuttaa välittömästi suuren riskin työntekijöille, sille voidaan asettaa välitön käyttö- ja myyntikielto.

Prosessiteollisuus

Prosessiturvallisuus Ajankohtaisten lakisääteisten vaatimusten noudattaminen

Prosessiteollisuudessa ihmisiä ja ympäristöä uhkaavat erilaiset riskit. Jotta nämä vaarat voidaan minimoida, on täytettävä standardissa IEC 61511 määritetyt vaatimukset. IEC 61511 -standardi edellyttää toiminnallisen turvallisuuden hallintaa systemaattisten virheiden välttämiseksi. Jotta voidaan hallita satunnaisia virheitä, turvatoiminnot on suunniteltava asianmukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon räjähdyssuojaukselle asetetut vaatimukset. Lainsäädännöstä ja turvallisuusmääräysten lisääntymisestä aiheutuvat rajoitukset edellyttävät räjähdyssuojauksen periaatteiden ymmärtämistä.

Matka turvalliseen prosessilaitteistoon Toiminnallisen turvallisuuden hallinnan toteuttaminen

Turvallinen elinkaari havainnollistaa prosessia:

Turvallinen elinkaari tuo prosessiturvallisuutta

Perusteellinen ja hyvin dokumentoitu riskianalyysi on perusta turvallisen prosessijärjestelmän valmistukselle. Sen pohjalta voidaan yksittäisissä vaiheissa laatia seuraavia dokumentteja:

 • Turvallisuusvaatimusten erittely
 • Laitteiston määritys ja SIL-arviointi
 • Ohjelmistodokumentaatio
 • Turvatoimintojen validointi

Jos nämä vaiheet suoritetaan ilman suunnittelua ja ilman sopivaa hallintajärjestelmää, systemaattisia virheitä saattaa esiintyä. Nämä virheet voivat jäädä huomaamatta siihen asti, kunnes ilmenee vaaratilanne. Siksi matka turvalliseen prosessilaitteistoon alkaa jo ennen riskianalyysiä (ml. HAZOP). Jotta yksittäisten vaiheiden aikana voidaan välttää systemaattisia virheitä, laitteistojen valmistajat ja vastuulliset ylläpitäjät tarvitsevat toiminnallisen turvallisuuden hallintaa.

Kaksi työntekijää laitteiston vieressä

Turvallisuusneuvonta Vaaran arvioinnista järjestelmän sertifiointiin

Turvatoimintojen integrointi koneeseen ja järjestelmiin tarkoittaa sinulle valmistajana lisätyötä ja -kustannuksia. Tässä Phoenix Contact tukee sinua yksilöllisellä neuvonnalla. Valmistajasta riippumatta koko turvallisuuden elinkaaren ajan koneiden suunnittelussa, rakentamisessa, muutos- ja täydennystöissä ja käytössä tukenasi ovat Phoenix Contactin TÜV-sertifioidut toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijat.

Toiminnallisen turvallisuuden tuotteet Turvarajakytkimestä turvalliseen ohjaukseen saakka

Tutustu kattavaan valikoimaan toiminnallisen turvallisuuden tuotteita ja ratkaisuja. Turvarajakytkimet, turvareleet ja turvalliset ohjausjärjestelmät tekevät järjestelmäsi käyttöönotosta ja konfiguroinnista helppoa. Näin voit keskittyä ydinosaamiseesi ja voit luottaa siihen, että lakisääteiset määräykset täyttyvät ja järjestelmiesi käyttö on varmasti turvallista.

Toiminnallisen turvallisuuden tuotteet