Monitorování činného výkonu motorů – prediktivní údržba

Elektronické řízení motoru od společnosti Phoenix Contact nabízí všechny výhody moderního monitorování činného výkonu. Ze 3 proudů, napětí a fázového úhlu se každých 6,6 ms vypočítává činný příkon systému pohonu nebo jiného třífázového spotřebiče.

Zatímco kontrolní zařízení cos fí zaznamenává pouze stavy nedostatečného zatížení a relé ochrany motoru zase stavy přetížení, měření činného výkonu rozpozná všechny kritické stavy zatížení motoru. Pro vysokou dostupnost zařízení používejte Průmysl 4.0 a prediktivní údržbu.

Přejít na stránku produktu Správa motoru
Čerpadla a motory v průmyslovém prostředí
Čerpadla s trubkami a armaturami

Optimalizace cyklů údržby: Bezpečná ochrana a monitorování motorů a zařízení

  • Snímaný činný výkon lze zaznamenávat lineárně v celém rozsahu zatížení a odpovídajícím způsobem vyhodnocovat
  • Monitorování a diagnostika motorů z hlediska přetížení, nedostatečného zatížení, funkce nebo znečištění a včasné rozpoznání opotřebení
  • Efektivní měření proudů a fázových úhlů (cos fí) pro lineární detekci všech kritických stavů zátěže – v jediném zařízení
Znázornění křivky činného výkonu

Spolehlivý dohled – přesné a rychlé řízení

Monitorování motoru nebo zařízení prostřednictvím volně nastavitelných parametrů spínacích prahů a prahů hlášení pro rozpoznání nadměrné a nedostatečné zátěže. Prahy se standardně nastavují pro oba směry otáčení stejně nebo odděleně pro pohyb vpravo/vlevo.

Jako základní veličina pro parametrizaci se používá přijatý činný výkon, který tím poskytuje, nezávisle na výkyvech napětí a zatížení poháněcího stroje, výrazně přesnější základ pro výpočet, než je pouhé sledování proudu.

Při překročení nebo nedosažení prahu sepnutí správa motoru okamžitě (nebo se zpožděním nastavitelným funkcí „Delay Time“) aktivuje nouzové vypnutí motoru. Navíc se vyšle hlášení přes některý výstup, např. do řídicí jednotky vyšší úrovně.

Příklady řešení

Řízení motoru CONTACTRON, graf středního rozsahu zatížení motoru

Řízení motoru CONTACTRON, střední rozsah zatížení motoru

Monitorování    „Střední rozsah zatížení motoru“

Asi 80 % všech motorů, popř. pohonů pracuje ve středním rozsahu zatížení motoru, ve kterém se změny proudu nebo cos fí téměř nevyskytují.
Zde spolehlivě detekujete přetížení nebo nedostatečné zatížení pouze podle změny spotřebovaného činného výkonu.

Činný výkon zahrnuje na rozdíl od měření proudu nebo cos fí všechny relevantní elektrické veličiny.

Řízení motoru CONTACTRON, optimální rozsah zatížení motoru

Řízení motoru CONTACTRON, optimální rozsah zatížení motoru

Monitorování „Optimální rozsah zatížení motoru“

Ke sledování horního rozsahu zatížení stačí ampérmetr, protože
motor, popř. pohon je provozován s optimálním cos fí. Tak by měl být motor nebo pohon ideálně dimenzován.

Řízení motoru CONTACTRON, graf dolního rozsahu zatížení motoru

Řízení motoru CONTACTRON, dolní rozsah zatížení motoru

Monitorování „Dolní rozsah zatížení motoru“

Motor nebo pohon, který se používá v dolním rozsahu zatížení, můžete optimálně
monitorovat případnou nadměrnou nebo nedostatečnou zátěž pomocí kontrolního zařízení cos fí.