Podnikatelská odpovědnost

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více o tom, jak společnost Phoenix Contact chápe podnikatelskou odpovědnost a co pro ni aktivně dělá? Máte otázky nebo nápady, o které se s námi chcete podělit? Napište nám. Rádi je s vámi prodiskutujeme.Podnikatelská odpovědnost – zelené listy na slunci

Udržitelnost a ochrana klimatu jsou globálními výzvami naší doby. Pomocí inovací a technologických řešení chceme přispět k vytváření lepší budoucnosti pro život.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Generální ředitel
Frank Stührenberg, generální ředitel společnosti Phoenix Contact
Schéma k ekonomii, ekologii a sociální problematice

Od roku 1923: Udržitelnost uplatňovaná v praxi

Udržitelnost ve společnosti Phoenix Contact je to, co děláme a jak jednáme. Při vývoji nových produktů, při výrobě a hospodaření vždy dbáme na šetrnost ke zdrojům a na ochranu životního prostředí a klimatu.

Společnost Phoenix Contact je na trhu již téměř 100 let. Tato rodinná firma se celosvětově etablovala na globálního hráče. Základními hodnotami firemní skupiny jsou podnikatelská nezávislost, stabilita a kultura uctivého jednání.

Souhra ekologie, ekonomie a sociální problematiky tvoří rámec pro udržitelné hospodaření a podnikatelskou odpovědnost společnosti Phoenix Contact. Jako rodinný podnik máme zájem na tom, aby vytvořené hodnoty zůstaly zachovány pro budoucí generace, a zároveň průběžně dále rozvíjíme produkty a řešení pro naše zákazníky.

Odpovědné jednání není v rozporu s ekonomickým úspěchem. Ani inovace s udržitelností.

Pracovník šroubuje solární panely

Naše produkty umožňují změnu klimatu a energie

Ekonomie Produkty a řešení pro efektivitu a udržitelnost

S rozsáhlou technologickou odborností a vysokou inovační silou společnost Phoenix Contact nepřetržitě vyvíjí nové výrobky, které uživatelům pomáhají účinně využívat energii, šetřit prostor a čas a také používat nové materiály.

Digitalizace je klíčem k pokračování úspěšné výroby v Německu, k navázání přímého propojení se zákazníky a také ke snižování spotřeby CO2. Společnost Phoenix Contact je díky svým technologickým řešením průkopníkem v úspěšné realizaci digitální transformace a významným dílem přispívá k zamezení změny klimatu.

Žena nabíjí ID.3 u rychlonabíjecí stanice HPC

Maximální ochrana životního prostředí ve všech oblastech včetně mobility

Ekologie Výroba šetrná k životnímu prostředí

Každodenní činnost našich zakladatelů a vedoucích pracovníků se již celé generace vyznačuje šetrným zacházením se zdroji. Využívání dešťové vody, odpadního tepla, geotermální a obnovitelné energie je v našich pobočkách stejnou samozřejmostí jako výroba téměř bez olova, recyklace plastů a klimaticky neutrální mobilita.

Výroba šetrná k životnímu prostředí znamená také zamezení plýtvání, což platí stejnou měrou pro správu i provozní technologie. Integrovaný systém řízení stvrzuje zodpovědné jednání v souladu s mezinárodními standardy.

Dívky s vlastnoručně namalovaným obrázkem k novostavbě dětského centra Bethel

Společenská odpovědnost je podnikatelskou tradicí

Sociální oblast Podpora našich zaměstnanců a regionů našich poboček

Ochrana přírody a klimatu je u společnosti Phoenix Contact chápána jako firemní závazek stejnou měrou jako odpovědnost za zaměstnance a jejich rodiny, za pobočky a jejich regiony. Naše společenská odpovědnost se projevuje v rozsáhlém sponzorství sociálních zařízení jako Kitas (jesle) nebo volnočasové aktivity mládeže, ve finanční podpoře umění a kultury, sahající od zemského divadla až po festival Slam, ve sponzorování oblíbených sportů od bundesligy až po nejnižší ligu i v rozpočtu darů pro sociální projekty a zařízení, jako je dětský hospic v části Bielefeld-Bethel. Vážíme si nezištné angažovanosti našich zaměstnanců a podporujeme jejich sdružení a iniciativy, neboť bez dobrovolné práce by byla naše občanská společnost mnohem chudší.

Vedení společnosti podporuje také volnočasové aktivity zaměstnanců, v rámci kterých se scházejí na fotbalových nebo tenisových turnajích, na závodech dračích lodí nebo ve firemním pěveckém sboru. Jejich týmy jsou finančně zajišťovány pro vytvoření pospolitosti nezávisle na hierarchii nebo původu.

Ve společnosti samotné se zaměstnanci mohou spolehnout na spravedlivé pracovní podmínky, velký důraz kladený na bezpečnost práce a ochranu osobních údajů a také na uctivost ve vzájemném jednání. To vše stojí na základě našich Podnikových principů. Dobrou práci, která zaměstnance naplňuje, umožňují vybavená pracoviště, pružné pracovní doby a maximálně mobilní práce. Náš závodní zdravotnický systém poskytuje od roku 2004 každému zaměstnanci možnost udržovat si kondici a zdraví.

Helmut Conrad (druhý zprava) byl v roce 1957 prvním učněm – a zůstal až do důchodu

Helmut Conrad (druhý zprava) byl v roce 1957 prvním učněm – a zůstal až do důchodu

Celoživotní vzdělávání v rámci studia a dalšího vzdělávání

Tradice vlastního vzdělávání ve více než deseti odborných profesích vznikla již v 50 letech současně se zahájením vlastní výroby z kovů a plastů a výroby strojů. Učni tvořili dlouhou dobu 10 % zaměstnanců pobočky Blomberg. Od té doby jsme umožnili zahájit kariéru mnoha generacím kvalifikovaných pracovníků a studentů duálního studia.

Od konce 80. let nabízí naše vlastní oddělení personálního vývoje rozsáhlé interní vzdělávací programy, které se již velmi brzy zaměřovaly na celoživotní vzdělávání. Odborné a řídicí schopnosti i sociální a metodologické dovednosti pravidelně uplatňují všechny generace našich zaměstnanců. Od roku 2016 je školicí středisko domovem vzdělávací dílny, seminárních a školicích místností asdílených pracovních prostorů.

Podpora iniciativ a projektů pro zájem o techniku a profesní budoucnost

Finanční podpora iniciativ a projektů, které slouží budoucnosti lidí, profesí a zájmu o technologie a inovace, je odjakživa prioritou všech vedoucích pracovníků a managementu. Cíl vzbudit u mladých lidí zájem o matematické a technické profese, informatiku a přírodní vědy se rovněž odráží v iniciativách společnosti Phoenix Contact, které byly nebo jsou trvale realizovány bez veřejné finanční podpory.

Ocenění projektů společnosti Phoenix Contact

V období od roku 2008 do roku 2012 bylo společnosti Phoenix Contact čtyřikrát uděleno ocenění „Místo nápadů“ („Ort der Ideen“). Spolková vláda a Spolkový svaz německého průmyslu (BDI) založily v roce 2006 iniciativu „Německo – země nápadů“. Této soutěže nápadů se společnost Phoenix Contact zúčastnila čtyřikrát a byla oceněna za všechna předložená opatření:

  • v roce 2008 byla oceněna vzdělávací soutěž xplore
  • v roce 2010 bylo oceněno využívání geotermální energie v pobočce Blomberg
  • v roce 2012 byl oceněn „Frauenpowertag“, který představuje žákyním možnosti technických povolání
  • v roce 2014 byl oceněn projekt „Aubikom“, který podporuje žáky ve studiu na středních odborných školách
Nápis Sustainable Development Goals – Prohlášení OSN k udržitelnosti

Prohlášení OSN k udržitelnosti

Podporujeme globální prohlášení OSN k udržitelnosti

Světová populace se do roku 2030 zvýší na 8,5 miliardy. S tímto vědomím formulovalo před pěti lety 193 členských států OSN 17 cílů udržitelnosti. Těchto cílů Sustainable Development Goals (SDG) musí být dosaženo, aby byl umožněn důstojný lidský život šetrný ke zdrojům a chránící planetu a klima.

Cesta ke globální udržitelnosti je úkolem nejen politiky, ale i společnosti, vědy a ekonomiky. Tak to společnost Phoenix Contact jako rodinná firma vždy chápala: šetrné využívání zdrojů, vývoj inovativních výrobků a sociální angažovanost byly vždy považovány za prvořadou povinnost podnikatelů a za základ úspěšného růstu.

5 cílů SDG je přímo podporováno produktovým a inovačním portfoliem společnosti Phoenix Contact. Klíčový je cíl 7, protože energie je již od roku 1923 základem veškerého sortimentu našich výrobků. Vývoj, výroba a prodej společnosti Phoenix Contact také významně přispívají k plnění cíle 8 – důstojná lidská práce a hospodářský růst, cíle 9 – průmysl, inovace a infrastruktura, cíle 11 – udržitelná města a obce, a cíle 12 – zodpovědné vzory spotřeby a výroby.

Schéma: Společnost Phoenix Contact na cestě ke klimatické neutralitě

Spoluutváření změny klimatu a energie

Nyní přijmout výzvu: Spoluutváření změny klimatu a energie

Ve 21. století se společnost Phoenix Contact v oblastech elektrifikace, propojení do sítí a automatizace ještě intenzivněji zaměřuje na udržitelný rozvoj. Vize „All Electric Society“ se odráží prostřednictvím portfolia produktů, technologií a řešení ve všech aspektech. Společnost Phoenix Contact se považuje za průkopníka a partnera zákazníků a společnosti ve snaze digitalizací a elektrifikací zastavit globální oteplování, v ochraně klimatu a úctě k přírodě.

Cílem firemní strategie pro úplnou klimatickou neutralitu je dosáhnout do konce roku 2021 ve všech pobočkách na celém světě neutrality CO2.

Tohoto cíle jsme již v prvním čtvrtletí dosáhli ve všech německých pobočkách skupiny. Dosažení uhlíkové neutrality se v druhém kroku plánuje ve všech společnostech a pobočkách v Evropě a ve třetím kroku celosvětově v celé skupině.

Dalším velkým cílem pak je dosáhnout klimatické neutrality v celém hodnotovém řetězci. Tohoto čtvrtého kroku bychom měli dosáhnout v tomto desetiletí, do konce roku 2030.

4 kroky pro spoluutváření změny klimatu a energie
Ruka s listy, zeměkoulí a symboly ochrany klimatu po obvodu

Náš cíl: Být do konce roku 2022 celosvětově klimaticky neutrální

Náš podnikatelský závazek k udržitelnosti

Podnikové principy jsou hlavní zásady každodenní práce všech zaměstnanců společnosti Phoenix Contact na celém světě. Naši zákazníci a partneři se mohou spolehnout na náš závazek vůči Global Compact OSN (od roku 2005), na Etický kodex ZVEI (od roku 2009) i na Sdružení společností na ochranu klimatu (od roku 2011).

Vstupem do tohoto sdružení se společnost Phoenix Contact stala první elektrotechnickou společností, která se již před deseti lety jasně zavázala k cílům ochrany klimatu a energetické účinnosti.

Společnost Phoenix Contact je od roku 2021 jedním z deseti účastníků společného projektu Cesty ke klimaticky neutrální společnosti, aby nyní v německých pobočkách skupiny úspěšně dosáhla klimatické neutrality.

Další krok ukazuje závazek společnosti Phoenix Contact: od začátku roku 2021 oficiálně finančně podporujeme Nadaci 2°, která se zavázala k převzetí podnikatelské odpovědnosti za snižování globálního oteplování. Tato nadace je soukromým hospodářským sdružením, které vede dialog s politiky, jehož cílem je spojení dobrých rámcových podmínek pro podnikartelské aktivity v oblasti ochrany klimatu s úspěšným podnikáním.